BioClinicum frågor och svar

Med BioClinicum samlas en stor del av Karolinska Universitetssjukhusets forskningsmiljöer i Solna. Här finns frågor och svar om forskningsbyggnaden Bioclinicum.

När sker inflytt till nya forskningshuset BioClinicum?

Inflytt sker stegvis under 2018, en mindre inflytt skedde under våren och den större delen av forskargrupperna flyttar in under hösten med flertalet i slutet av november. Den 22 september 2017 lämnades nyckeln till BioClinicum över från Skanska till Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset.

Hur ser flyttförberedelserna ut?

En del medicinteknisk utrustning och inredning är på plats innan flytt. Från hösten 2017 har den så kallade aktiveringsfasen där verksamheterna förbereder för att flytta in pågått. Det innebär bland annat att cirka tjugo flyttsamordnare jobbar med flyttförberedelser inom sina respektive verksamheter. De som ska flytta in genomför en hel del utbildningar som rör byggnaden.

Huvuddelen av byggnaden driftsätts under 2018. Byggnaden ska vara i full drift under 2019.

Vad är BioClinicum?

BioClinincum är en forskningsbyggnad som ligger alldeles intill nya sjukhusbyggnaden i Solna med det Akademiska stråket mellan byggnaderna. Byggnaden är en viktig del i att stärka klinisk forskning och att snabbt omsätta forskning till nya behandlingsmetoder. BioClinicum är också del i både det nya life science-kluster som växer fram runt sjukhusområdet och i nya stadsdelen Hagastaden.

BioClinicum ingår i Nya Karolinska Solna-projektet.

En av många miljöer i byggnaden.

Vad finns i byggnaden?

De övre fem våningsplanen består av forskningslaboratorier för olika medicinska områden, ett plan rymmer utbildnings- och undervisningsmiljöer och ett kliniskt träningscentrum. Ett plan ska samla imaging (medicinsk bildvetenskap, för att med avancerad utrustning som MR, PET, CT avbilda allt från celler till hjärnans sjukdomar). Här skapas framöver i samverkan med Karolinska Institutet ett centrum för världsledande avbildningsverksamhet.

Forskningsbyggnaden präglas av ytor för möten, både formella och informella. Och i byggnaden finns en rad mötesplatser för bästa utbyte mellan olika forskare inom olika områden och även med studenter.

Vilken forskning ska bedrivas i BioClinicum?

Med den nya byggnaden stärks samverkan mellan vård, forskning och utbildning. BioClinicum har en forskningsmiljö som är kliniknära. Vården i nya sjukhusbyggnaden och den patientnära forskningen får en tydlig närhet. Samtidigt koncentreras nu forskningen inom Karolinska Universitetssjukhuset i och med att stora delen av forskningsverksamheten och forskargrupperna samlas i BioClinicum och i närliggande byggnader.

Vad innebär patientnära forskning?

Den patientnära, kliniska forskningen utgår från patientens behov, från frågor i vården som rör komplikationer av sjukdom, behandling och smärta eller från frågor om att förbättra behandlingsresultat för att utveckla nya diagnosmetoder eller terapier.

En av många mötesplatser i den

Hur samverkar BioClinicum med Karolinska Institutet?

På Karolinska Institutets område finns nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum. Tillsammans bildar Biomedicum och BioClinicum en av Europas modernaste forskningsmiljöer för experimentell forskning. Karolinska Institutet står för den prekliniska och experimentella grundforskningen och Karolinska Universitetssjukhuset för den patientnära forskningen. Med närheten mellan de olika forskningstraditionerna skapas de bästa möjligheterna för forskningsutbyte. Forskningsmiljöerna sammanbinds också med en gångbro över Solnavägen mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. BioClinicum kommer tillsammans med Biomedicum att skapa viktiga förutsättningar för ökad integration av vård, forskning och utbildning.

Hur sköts servicen i BioClinicum?

Det är Coor som sköter stora delar av vardaglig service, logistik, fastighetsservice, städning, miljörum, AGV:er (robottruckar för transport av gods) o d. Textil och kläder hanteras i samarbete med Textilia.

När planeras forskningsbyggnaden vara i full drift?

Huvuddelen av byggnaden driftsätts under 2018. Byggnaden ska vara i full drift under 2019.

BioClinicum del i NKS

Läs mer

Bioclinicum

  • Samlar cirka 100 forskargrupper och över 1000 personer från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
  • Har 10 våningsplan och en yta på över 40 000 kvm.
  • Här finns bland annat 195 laboratorier, ett kliniskt träningscentrum och centrum för världsledande avbildningsverksamhet.

Här finns mer fakta om BioClinicum

Biomedicum

Forskningslaboratoriet Biomedicum är Karolinska Institutets (KI) nya forskningsbyggnad. Läs mer om Biomedicum på KI:s hemsida

Den nya forskningsbyggnaden BioClinicum.