Miljöhänsyn på Nya Karolinska i Solna

Målsättningen är att Nya Karolinska ska vara världens mest miljövänliga universitetssjukhus.

I arbetet med våra nya sjukhuslokaler har mycket energi lagts på att skapa rofyllda och attraktiva inomhusmiljöer, där ljus, volym och skandinaviska material genomsyrar hela gestaltningen. Vårt nya sjukhus är också byggt enligt högsta klass i Miljöbyggnad, ett system för att mäta och certifiera miljöprestanda.

Byggt med miljösmarta materialval

De material som används i byggandet av det nya sjukhuset är resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. Materialen är väl beprövade och tåliga, samt i de flesta fall gjorda av förnyelsebara, återvinningsbara råvaror. Det finns en fullständig innehållsdeklaration med miljökontroll av alla ingående material och produkter.

Genom kontroller har det säkerställts att material och produkter inte innehåller kemikalier som är skadliga för människor och miljö. Detta säkerställer att innemiljön blir bra och hälsosam, då byggmaterialen inte kommer att avge hälsoskadliga ämnen.

Miljöbyggnad guld och LEED guld

År 2014 gav Sweden Green Building Council den nya byggnaden en preliminär certifiering för Miljöbyggnad guld som kommer att verifieras efter att byggnaden varit i bruk i två år. Då kommer byggnaden granskas utifrån faktiska förhållanden som till exempel energiförbrukning och olika innemiljöaspekter. Först när detta godkänts får vårt nya sjukhus sin slutgiltiga certifiering.

Huvudbyggnaden är en av de största byggnaderna som någonsin certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Bara två vårdfastigheter hade innan certifierats enligt Miljöbyggnad och Karolinska är det första universitetssjukhuset som nått nivån guld.

Den nya sjukhusbyggnaden har också certifierats med det globalt kända LEED och även där uppnått nivå guld i kategorin nybyggnation. Denna certifiering kräver ett brett miljöarbete i alla led med hänsyn till bland annat byggnadsmaterial, energiförbrukning och inomhusmiljö. Det är byggnationens fjärde fas som nu har fått certifieringen LEED guld och vid år 2018 beräknas det slutgiltiga certifikatet vara på plats.

Inbyggda miljösmarta lösningar

I vår nya sjukhusbyggnad finns miljösmarta lösningar inbyggda. Exempel på detta är belysning som styrs utifrån närvaro och hur mycket dagsljus som finns i lokalerna. Det finns även närvarostyrd ventilation, individuell temperaturreglering samt automatisk solavskärmning.

Genom dagsljus- och närvarostyrd energieffektiv belysning sparar vi energi. Närvarostyrd ventilation med bra värmeåtervinning och automatisk solavskärmning är likaså exempel på lösningar som minskar vårt energibehov.

Byggnaden kan vid ett först intryck se ut att ha väldigt mycket fönster vilket vanligtvis inte är så energieffektivt. Men vid en närmare titt ser man att det är en dubbelskalsfasad med ett yttre glasskikt med en vanlig fasad innanför. Detta tillsamman med att det är djupa byggnader gör att andel fönster i förhållande till golvyta är låg, vilket ger goda förutsättningar för att få en energieffektiv byggnad. Tack vare ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning, kommer vi i vårt nya sjukhus i Solna nästan halvera vår energianvändning, jämfört med energianvändningen i våra äldre sjukhusbyggnader.

Andra miljösmarta lösningar är laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget och sopsortering med ca 30 sorteringsfraktioner. I det nya sjukhuset finns också system för tele- och videomöten med syfte att möjliggöra arbetsätt där resandet kan begränsas.

Det nya sjukhuset, likt Huddinge, har även en reningsanläggning för lustgas för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Klimatneutral energi

Energin för att värma och kyla sjukhuset kommer till stor del från borrhålslagret som ligger under och i området kring nya p-huset. I borrhålslagret kan värmeenergi lagras från sommaren till vintern och kylenergi från vintern till sommaren. Eldrivna värmepumpar gör att energin kan utnyttjas för att värma och kyla sjukhuset. Som komplement och redundans finns även fjärrvärme och fjärrkyla som kommer från klimatkompenserade förnybara energikällor, klimatkompenserade via Gold Standars CDM-projekt. Även elen till den nya byggnaden är kravställd och ska vara klimatneutral.