Säker kemikaliehantering

Inom Karolinskas vård- och laboratorieverksamhet används flera olika kemikalier och kemiska produkter. Vi arbetar efter särskilda rutiner för att minska dess negativa påverkan på miljön och hälsan.

I syfte att minska och motverka att människor och miljö exponeras för farliga ämnen bedriver Karolinska sedan flertalet år ett hälsofrämjande miljöarbete, med fokus på utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Karolinska arbetar även med att substituera produkter och förbrukningsvaror innehållande miljö- och hälsofarliga kemikalier. Bland annat har Karolinska arbetat intensivt med att fasa ut PVC-plast och tillsatta mjukgörare (ftalater).

Genom kravställning i upphandlingar försöker vi minska mångden farliga tillsatser som inte är nödvändiga för produktens funktion. I dialog med tillverkare och leverantörer letar vi likaså efter produkter som uppfyller våra krav på funktion och pris utan att innehålla oönskade, hälsovådliga kemikalier.

Utfasningslistor Stockholms läns landsting

Substitutionsarbetet av kemikalier sker i samarbete med Nationella Substitutionsgruppen för kemikalier i varor och kemiska produkter, vilken består av två arbetsgrupper; "Kemikalier i varor" och "Kemiska produkter".

Grupperna arbetar med erfarenhetsutbyte, nulägesanalyser samt att utarbeta strategier för att förbättra utbudet av mindre miljö- och hälsofarliga produkter på marknaden. Varugruppen har bland annat kartlagt upphandlingsavtal och skapat en modell för prioritering av förbättringsområden. Kemikaliegruppen har tagit fram en utbyteslista.