K2022-4939

Nyhet

Lex maria rapport - Bristande rutiner avseende andningsstöd

2022-05-14

Patient med mångårig strålbehandlad tungbascancer inkom till akutmottagningen på grund av feber och frossa. Patient medförde till sjukhuset den hemventilator som sedan användes på vårdavdelningen. Drygt två veckor efter intagningen befanns patienten på natten livlös och okontaktbar. HLR inleddes och patienten överfördes till IVA. Åtgärder inriktas mot de oklarheter som finns avseende rutiner och dokumentation för patienter med andningsstöd/ ventilator med noggrannare dokumentation journalen och utbildning av personalen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.