Fakta tematisk organisation

Kortare förklaringar av viktiga begrepp i Karolinska Universitetssjukhuset temaorganisation.

Temaorganisation

Karolinska Universitetssjukhusets temaorganisation är en del av vår verksamhetsmodell. Temaorganisationen har byggts utifrån patienter och patientflöden. Patientens resa genom vården är i fokus. I den tematiska organisationen samlar vi oss kring patientgrupper. Vården kring patienten är organiserad i interprofessionella och interdisciplinära team.

Tema

Varje tema samlar flera patientområden. Här finns logiska vård-, utbildnings- och forskningssamband ur ett patientperspektiv. Ett tema består av ett antal patientområden som i sin tur består av ett antal patientgrupper. I alla teman samlas sjukhusets uppdrag inom ramen för universitetssjukvård – vård, forskning och utbildning.

Temaindelningen utgår från de patientgrupper som idag finns beskrivna i Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag.

Funktion

En funktion är ett kompetensområde som går tvärs genom teman. Funktionerna bistår med kompetenser och resurser som används av många olika patientgrupper och därmed också av flera teman, till exempel labb och röntgen. En funktion består av ett antal funktionsområden, vilka i sin tur består av funktionsenheter som stödjer patientgrupper med likartat behov.

Patientområde

Patientflöden som liknar varandra samlas i ett patientområde. Logiken är att vi grupperar patientgrupper som har en gemensam vårdlogik och FoU-bas. Flera patientområden bildar tillsammans ett tema.

Funktionsområde

Ett funktionsområde samlar arbetet med flera patientgrupper i behov av likartat stöd. Funktionsområdena samverkar med patientflödena på bästa möjliga sätt.

Patientflöde

En patientgrupp är en grupp patienter med samma eller liknande diagnos, symptom, för vilken uppföljning på gruppnivå är meningsfull. En eller flera patientgrupper bildar ett patientflöde där FoU-karakteristika, vårdbehov eller medarbetarkompetens gör det meningsfullt att samla flera patientgrupper i ett patientflöde.

Funktionsenhet

Tillför högspecialiserad kompetens till det patientflöden där enhetens medarbetare ingår i det interprofessionella och interdisciplinära teamet. Funktionsenheter utformas så att funktionens organisation på det mest ändamålsenliga sättet kan delta och bidra med värde till arbetet i patientflödet, och tillsammans med patientflödeschef utveckla vården för patientgrupper.

Kompetens

Medarbetarnas organisatoriska tillhörighet beror på kompetens och ej på profession.

Interprofessionella och interdisciplinära team

Flera olika professioner med flera olika specialiteter som arbetar tillsammans, och använder hela teamets gemensamma kunskaper för att nå samma målsättning.

Chefsrollen

I den nya organisationen har varje chef ett sammanhållet ansvar för integration av vård, forskning och utbildning och även för ekonomi och medarbetare. I dagens organisation skiljs i vissa fall det medicinska ansvaret från till exempel ekonomi eller medarbetaransvar. Chefsrollerna i den tematiska organisationen är helt nya.

Integrera Vård och FoU

Organisationen är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet för att stärka integrationen mellan vård och FoU, forskning och utbildning. Samverkan och integration är viktigt för att skapa en stark organisation för universitetssjukvård. Det finns ett samarbete på alla nivåer mellan sjukhus och universitet i den nya verksamhetsmodellen.

Värdebaserad vård

Att arbeta med värdebaserad vård, VBV, gör patienten delaktig i vården på ett nytt sätt. VBV handlar bland annat om att följa upp de utfallsmått som är viktiga för patienten och identifiera möjligheter till förbättring. Värdebaserad vård gör det också möjligt att snabbare integrera innovationer och forskning direkt i arbetet med patientgrupperna.

Andra delar är att vi nu organiserar kring patientens resa genom vården och att vi skapar en organisation där det finns ett helhetsansvar för patientgruppen.

Ersätter tidigare organisation

När den nya temaorganisationen införs successivt åren 2016-2017 ersätts den tidigare divisions- och klinikstrukturen. Den nya temaorganisationen baseras på patientgrupper i stället för, som tidigare, på kliniker uppbyggda utifrån medicinska specialiteter.