Integritet och behandling av personuppgifter inom Karolinska Universitetssjukhuset

När du har kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset behöver vi ofta hantera personuppgifter om dig. Vi värnar om varje patients integritet och har ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang sjukhuset behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och etikprövningslagen.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För vilka ändamål behandlar Karolinska Universitetssjukhuset mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Stora delar av sjukhusets behandling av personuppgifter sker i syfte att ge våra patienter en god och säker vård. De uppgifter vi behandlar om våra patienter utgörs huvudsakligen av s.k. särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) och kräver därför uttryckligt stöd i lag för att vara tillåten.

När Karolinska Universitetssjukhuset behandlar personuppgifter handlar den rättsliga grunden oftast om att behandlingen är nödvändig för:

 • att tillhandahålla hälso- och sjukvård
 • forskningsändamål
 • att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse

Det finns många situationer då Karolinska Universitetssjukhuset behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

 • Journalföring inom hälso- och sjukvården.
 • Forskning inom vården.
 • Regionala och nationella kvalitetsregister.
 • Statistik och verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården.
 • Handläggning av ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
 • Arkivering och utlämnande av allmänna handlingar.
 • Diarieföring och hantering av handlingar som skickas in till Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.
 • Jobbansökningar.

Vem ansvarar för hanteringen av mina personuppgifter?

Karolinska Universitetssjukhuset är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för sjukhusets behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Inom vården finns det också särskilda bestämmelser om skydd av patientuppgifter.

Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppgifter om våra patienter skyddas av en stark sekretess

När Karolinska Universitetssjukhuset behandlar uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden så skyddas uppgifterna av den s.k. hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt huvudregeln får uppgifter om dig bara lämnas ut om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett ändamål som personuppgiften ursprungligen behandlades för.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen.

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg. Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen eller socialtjänsten.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering). Uppgifter i din patientjournal tas inte bort.

När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om lagringsminimering. Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får Karolinska Universitetssjukhuset spara dem längre än vad som är nödvändigt för det ursprungliga ändamålet.

Sjukhuset bevarar och gallrar allmänna handlingar bland annat enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos Karolinska Universitetssjukhuset har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.

Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den verksamhet som ansvarat för hanteringen.

Som patient kan du också kontakta Patientnämnden.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Karolinska Universitetssjukhuset har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eller vill kontakta Karolinska Universitetssjukhusets dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på:

Mejla till Dataskyddsombudet på den här mejladressen