XQuality – en framtida lösning för kvalitetsarbete inom Bild & Funktion med strålsäkerhet i fokus

Karolinska Universitetssjukhuset vill tillsammans med näringslivet skapa en heltäckande lösning för kvalitetsarbete inom radiologisk verksamhet som stärker patient- och personalsäkerheten. Syftet är även att kartlägga arbetsflöden samt att lagar och föreskrifter inom strålsäkerhet kan uppfyllas i högre utsträckning.

Innovationsupphandling nödvändig

Karolinskas bedömning är att en lösning för de identifierade behoven saknas på marknaden och eftersträvar därför att upphandla en lösning genom innovationsupphandling. Då inga exakta specifikationer kan anges innan upphandling kartläggs vårdens behov och förutsättningar, vilket ligger till grund för en utmaning till marknaden, som först efter ett gemensamt FoU-arbete i sin tur leder till en upphandling enligt LoU, Lagen om offentlig upphandling.

De komplexa behoven tillsammans med vårdmiljöns förutsättningar och viljan att lösningen ska komma andra vårdaktörer till gagn genom kommersialisering, möjliggörs endast om näringsliv och sjukvård gemensamt antar utmaningen.

Ny metod

När projektet påbörjades saknades en strukturerad metod för att genomföra innovationsupphandlingar – något som idag har etablerats. Parallellt med upphandlingen av XQuality utarbetas en metod för att kommunicera behov av icke existerande varor och tjänster mellan Karolinska Universitetssjukhuset och näringslivet.

Kontakt

Hilda Hellgren
E-post: Hilda Hellgren