Ny svensk standard för strålbehandlingsdata

Nu finns en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling. Det ger vård, forskare och företag ett gemensamt språk, så att uppgifter i databaser benämns på samma sätt. Därmed skapas enhetliga och jämförbara strålbehandlingsdata – något som tidigare saknats.

Nomenklaturen publiceras av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och har tagits fram av en nationell referensgrupp under ledning av sjukhusfysiker Anders Montelius. SSM har finansierat arbetet tillsammans med Nationella testbädden för innovativ strålterapi – ett nationellt projekt som drivs gemensam av Sveriges universitetssjukhus och specialistföretag tillsammans med Regionala Cancercentrum.

Dagens strålbehandlingsverksamheter revideras inte utifrån kliniska resultat enligt gällande krav, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Orsaken är just att det är svårt att få tillgång till behandlingsinformation med relevanta kvalitetsmått.

Myndigheten uppmanar därför samtliga verksamhetsutövare att arbeta efter den nya standarden, så att en enhetlig nomenklatur kan etableras. Det förbättrar säkerheten för patienterna. Den svenska standarden har harmoniserats med publicerade internationella standarder.

Ny programvara och gemensamt språk

Arbetet med nomenklaturen ingår i testbäddens delprojekt Enhetlig databaslösning, som skapar ett verktyg för att rapportera och utvärdera större mängder data. Målet är att skapa tillgång till enhetliga nationella strålbehandlingsdata.
Idag är information om strålbehandling spridd på olika databaser som inte kan samköras på ett effektivt sätt och fram till nu har det saknats en standardiserad nomenklatur för strålbehandlingsparametrar.

Inom delprojektet skapas även tekniska förutsättningar för att koppla ihop lokala databaser och det nationella kvalitetsregistret för cancer, INCA. Dessutom utvecklas den programvara som behövs för att extrahera och analysera data på ett effektivt sätt.

Förutsättning för effektiv analys

Alla dessa insatser är nödvändiga för att kunna jämföra större mängder strålbehandlingsdata och dra statistiskt säkra slutsatser – en förutsättning för att bedriva effektiv forskning, klinisk utvärdering och rapportering.

Den standardiserade nomenklaturen motiveras också av att Sverige får en nationell protonterapianläggning, Skandionkliniken, där samtliga svenska universitetssjukhus kommer att samarbeta med gemensamma system för dosplanering och onkologisk information.

Rapporten