Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar utredningsrapporten om diskriminering och trakasserier

Nyhet

Idag den 18 februari 2019 tog Karolinska Universitetssjukhuset emot resultatet av utredningen om diskriminering och trakasserier som advokatbyrån Flood Herslow Holme (FHH) har genomfört på uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredningsrapporten efter färdigställande tillställas anmälarens ombud för synpunkter.

- Jag vill börja med att understryka att anmälaren och anmälarens ombud har möjlighet att lämna synpunkter på rapporten under denna vecka, detta innebär att det kan bli ändringar eller tillägg i den slutgiltiga rapporten.

- Utredningen bekräftar vår bild av arbetsmiljön och de komplexa problem som finns på den enhet som utretts. Karolinska kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på enheten och för de berörda personerna. Vi kommer också att tydliggöra vilket ansvar man har som chef och medarbetare på sjukhuset såväl när det gäller den gemensamma arbetsmiljön som hantering av trakasserier, säger tf. sjukhusdirektören Annika Tibell.

Utredningen har omfattat följande frågeställningar:

(i) om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), direkt eller indirekt har missgynnats inom ramen för sin anställning på grund av antisemitism samt
(ii) om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), har trakasserats på grund av antisemitism i samband med arbetet.

Slutligen har Karolinskas hantering av ärendet granskats; dvs vilken utredning och vilka åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren och huruvida dessa har varit relevanta och tillräckliga. Det pågår även en DO-utredning kring Karolinskas hantering i ärendet.

Slutsatser från utredningsrapporten:

  • Utredningsrapporten konstaterar att det inte är visat att anmälaren har utsatts för någon direkt eller indirekt diskriminering enligt Diskrimineringslagen
  • Utredningsrapporten konstaterar att anmälaren sannolikt kan ha upplevt trakasseri enligt Diskrimineringslagen i form av tillmäle från en kollega i samband med arbetet vid ett tillfälle någon gång under 2014 eller 2015. Enligt utredningen har det dock inte kunnat anses visat vem som fällde kommentaren.
  • Utredningsrapporten konstaterar att Karolinska Universitetssjukhusets agerande efter att ha mottagit anmälan om trakasseri (enligt definitionen i Diskrimineringslagen) inte har varit tillräckligt och att en extern utredning borde ha tillsatts redan i slutet av mars 2018

- Vi tar till oss kritiken om sjukhusets långsamma agerande. Vi vill vara ett sjukhus med noll tolerans mot diskriminering och trakasserier. För att på ett trovärdigt sätt leva upp till det måste vi ha snabbare och tydligare rutiner vid anmälan, säger tf. sjukhusdirektör Annika Tibell.

Åtgärdsplan – fyra områden som kommer att utvecklas och följas framåt

1. Roller – chefer och medarbetare

Utifrån resultatet i utredningsrapporten kommer uppföljningssamtal nu att startas med de berörda individerna. Beslut kommer att fattas efter eventuella kompletteringar från anmälarens ombud av rapporten. För en del individer kommer individuella handlingsplaner att behöva upprättas.

2. Arbetsgruppen/Organisation

Det finns ett tydligt behov av förbättringar av arbetsmiljön på den aktuella enheten. Professionellt stöd för att stärka detta arbete kommer att anlitas. Utifrån rapporten kommer ett antal specifika åtgärder att utvärderas för att möjliggöra en lösning av tidigare och nuvarande konflikter och samarbetsproblem på enheten.

3. Arbetsmiljöarbetet på den berörda enheten

Rapporten visar exempel på en aggressiv jargong och att ett icke inkluderande beteende har förekommit hos flera individer under en längre tid inom enheten. Flera medarbetare beskriver också en tyst kultur där man hållit tillbaka sina synpunkter av rädsla för repressalier. Även om dessa beteenden minskat och man upplever att arbetsmiljön förbättrats betydligt de senaste åren så förekommer fortfarande beteenden som tydligt står i strid med sjukhusets värderingar.

En riktad arbetsmiljöskyddsrond har genomförts med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön för att tillsammans med huvudskyddsombud och lokala skyddsombud ta fram en handlingsplan. Där ingår att förstärka skyddskommittéstrukturen för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlings- och åtgärdsplaner för arbetsmiljön.

4. Sjukhusövergripande ramverk, policies och aktiviteter

De gemensamma värderingarna ansvar, helhetssyn och medmänsklighet har arbetats fram i en omfattande process med bred delaktighet av medarbetare från sjukhusets alla delar. 2017 sammanfattades sjukhusets uppförandekoder och värderingar i dokumentet "Vägvisaren".

För att understryka sjukhusets värderingar planeras en serie öppna föreläsningar och seminarier samt en utställning.

Karolinska fortsätter att ha kontakt med olika organisationer som har bred kunskap inom området, såsom Forum för levande historia, för att lyssna och lära mera kring ämnet samt ta hjälp i planeringen framåt.