Karolinska är ett av tre sjukhus i världen att introducera nytt ramsystem vid strålknivsbehandlingar för patienter som behandlas för sjukdomar i hjärnan

Nyhet

Medicinsk enhet Neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett av tre centra i världen som är först med att ta ett nytt ramsystem vid strålknivsbehandling i kliniskt bruk. Det nya ramsystemet ger bland annat potential till förbättrad diagnostik och förkortade undersökningstider för patienter som behandlas med strålkniven för sjukdomar i hjärnan.

Det nya ramsystemet innebär många fördelar för patienten. Det ger en förbättrad radiologisk diagnostik som möjliggör högre behandlingskvalitet och patientsäkerhet samt förkortade undersökningstider. Det skapar större komfort för patienterna och är lättare att hantera för personalen. Ramens konstruktion minskar dessutom avsevärt behov av logistiska processer med externa aktörer vilket minskar sårbarheten för patientflödet och kostnaderna.

Vid behandling med strålkniven fixerar man först i lokalbedövning en ram med tillhörande koordinatsystem på patientens huvud. Detta möjliggör definiering av målområden i hjärnan samt eliminering av huvudrörelser under bildtagning och behandling. På så vis uppnår man en extremt hög precision i leverans av stråldos till den sjuka vävnaden samtidigt som man undviker skada på den friska hjärnvävnaden. Behandlingen genomförs oftast vid ett enda tillfälle och patienterna skrivs i regel ut från sjukhuset samma dag som behandlingen och behöver ingen sjukskrivning efteråt. Med denna behandlingsmetod undviker man de sedvanliga komplikationsriskerna med öppen kirurgi såsom blödningar och infektioner.
 
Det nya ramsystemet, Leksell Vantage, är framtaget av strålknivsleverantören Elekta som Karolinska Universitetssjukhuset har via Region Stockholm sedan ett antal år ett långsiktigt funktionsavtal med. Detta ger Karolinska möjlighet att behandla patienterna med den senaste tekniken och uppdateringarna som tas fram för strålkniven. Karolinska delar kontinuerligt med sig av kliniska erfarenheter och kunskap från behandlingarna i syfte att bidra till förbättringar och vidareutveckling av tekniken.

Medarbetarna som har ingått i gruppen för projektering, driftsättning och utvärdering av det nya ramsystemet. Övre bild från vänster: Hamed Gohari: Röntgensjuksköterska, Enhetsledare MR. ME Neuroradiologi, MDK. Annika Kits: Neuroradiolog, MR. ME Neuroradiologi, MDK. Stefan Skare: MR-fysiker. ME Neuroradiologi, MDK. Amir Samadi: Neurokirurg / Patientflödesansvarig, Strålkniven. ME Neurokirurgi, T HKN. Michael Gubanski: Strålonkolog / Radiologisk ledningsfunktion, Strålkniven. ME Strålbehandling, T Cancer. Marcus Fager: Sjukhusfysiker / Enhetsledare för sjukhusfysiker, Strålkniven. ME Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin, MDK. Camilla Spicer: Sjuksköterska / Omvårdnadskoordinator, Strålkniven. OO Neurokirurgi, T HKN. Iza Madloum: Sjuksköterska / Strålkoordinator, Strålkniven. ME Neurokirurgi, T HKN.

Foto: Linn Almerud

FAKTA

Strålkniven (Leksell Gamma Knife®) utvecklades ursprungligen av professor Lars Leksell som tidigare var chef och professor vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Den används vid olika sjukdomar i hjärnan till exempel tumörer, kärlmissbildningar och svårbehandlade smärttillstånd.
 
Strålkniven riktar flera hundra strålar som koncentreras med mindre än en millimeters noggrannhet till den punkt man vill behandla och samtidigt minimeras stråldosen i friska områden i närheten.
 
Vid Medicinska enheten Neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset behandlas ca. 500 patienter årligen med strålkniven. Strålkniven vid Karolinska Universitetssjukhuset är den enda i sitt slag i Sverige och vi behandlar patienter från hela landet samt även utländska patienter.