Stora förbättringar i omvårdnaden på Karolinska

Nyhet

Hela Karolinska har, sedan hösten 2019, gjort strukturella förändringar och stora satsningar för att ytterligare förbättra sjukhusets omvårdnad. Inom området Barnsjukvård genomsyrar den nya tydliga strukturen vården.

De genomgående satsningarna på omvårdnad som Karolinska nu arbetar utifrån inbegriper bland annat en ny chefsroll, verksamhetschef omvårdnad, som har övergripande ansvar och mandat. Tidigare fanns en omvårdnadsansvarig som var underställd den medicinska chefen, det övergripande ansvaret för omvårdnadsfrågor låg då på verksamhetschef medicin.

Magnus Flodberg

- Innan omorganisationen behövde vi framföra våra åsikter och professionsfrågor till någon annan och denne skulle sedan berätta detta vidare i sin tur. Nu när mandatet för omvårdnad är representerat i ledningsgrupper på alla nivåer förutom i sjukhusledningen kan vi vara med direkt och påverka, berättar Magnus Flodberg, verksamhetschef för Omvårdnadsområde Barnakutsjukvård, Karolinska.

Att rollen som verksamhetschef omvårdnad alltid innehas av en sjuksköterska eller barnmorska gör inte bara att organisationen blivit mer platt utan har även öppnat upp för helt nya karriärmöjligheter för sjuksköterskor och undersköterskor.

- Att det nu finns mer utrymme för inflytande och mandat inom omvårdnad har även bidragit till att ännu fler erfarna specialistsjuksköterskor sökt sig till sjukhuset och den tvåbenta organisationen. Detta blir direkt också positivt för patienterna eftersom vi får hit ännu mer kompetent personal, medarbetare som också är nöjda eftersom de jobbar i en tydlig och öppen struktur där de kan vara med och påverka, säger Magnus Flodberg.

Utöver de nya strukturella förbättringarna så samlas Karolinskas alla verksamhetschefer för omvårdnad och vårdenhetschefer varannan vecka i ett nytt forum, Strategiskt omvårdnadsforum. Här går man igenom sjukhusövergripande omvårdnadsfrågor och status hos de olika verksamheterna och arbetar med strategisk utveckling.

- Genom det förbättrade och sjukhusövergripande samarbetet jobbar vi nu också mer transparent och hjälps åt mer över verksamhetsgränserna. Vi har blivit ett mer enat sjukhus, säger Magnus Flodberg.

Omvårdnadsatsning på Karolinska

  • Karolinskas strategiska inriktning innebär ökad styrning och ansvar nära verksamheten. En del i detta är den så kallade tvåbenta organisationen med två typer av verksamhetschefer som samverkar inom en medicinsk enhet, en chef för medicinskt område och en för omvårdnad.
  • Strategiskt omvårdnadsforum arbetar tillsammans på sjukhusövergripande nivå med visioner för omvårdnad, FOU, arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet.
  • Resultat från omvårdnadssatsningen visar bland annat att samarbetet förbättrats mellan medicinska enheter, och att patientnöjdheten ökat.
  • Harmonisering av bemanningsbehov kopplat till vårdtyngd och lokalers utformning har lett till ökad transparens, med möjlighet att jämföra och föra diskussion kring rimlighet inom samma vårdnivå inom olika avdelningar, baserat på fakta.

Magnus Flodberg

Magnus Flodberg är sjuksköterska och jobbat på Karolinska sedan 2000
Nuvarande roll: Verksamhetschef för Omvårdnadsområde Barnakutsjukvård vilket innebär gemensamt ledarskap/shared governance för:

  • Barnakutmottagningarna i Solna och Huddinge
  • Barnakutvårdsavdelningen i Huddinge
  • Hemsjukvård, mobilen, i Huddinge
  • Barninfektionsmottagningen i Solna och Turberkolosmottagningen i Huddinge

Foto toppbild: Malin Jochumsen