Karolinska förbättrar och satsar på omvårdnad

Nyhet

Omstrukturering med stora mandat för de nya verksamhetscheferna inom omvårdnad och samarbeten över temagränserna stärker sjukhuset. - Det stora sjukhuset känns mindre nu när vi samarbetar på ett annat sätt än tidigare, säger Ewa Börjesson, verksamhetschef Omvårdnadsområde Inflammation på Karolinska.

Sedan hösten 2019 har Karolinska arbetat för att kunna vårda fler patienter och bli ännu bättre. De genomgående satsningarna på omvårdnad genomsyrar hela sjukhuset och inbegriper, bland annat, en ny chefsroll, verksamhetschef omvårdnad.

- Det handlar om att förbättra och förtydliga omvårdnadsarbetet på hela Karolinska. En viktig och grundläggande aspekt är då att ge mandat och flytta befogenheter närmare vården. Man skapade den "tvåbenta" organisationen, där varje verksamhet har en verksamhetschef med medicinskt ansvar och en för omvårdnadsdelen, säger Ewa Börjesson, verksamhetschef Omvårdnadsområde Inflammation på Karolinska.

Ewa Börjesson

De nya verksamhetschefsrollerna, som innehas av en sjuksköterska, gör att även omvårdnadscheferna fått större mandat. Det finns en tydlighet som genomsyrar organisationen och som även medfört att hela sjukhusets organisationen uppfattas plattare. Dessutom har de nya chefstjänsterna gett sjuksköterskorna ytterligare steg att ta i karriärstrappan.

Eftersom Karolinska är ett högspecialiserat sjukhus har också transparens och samarbete över verksamhetsgränserna varit viktigt i arbetet med att förbättra omvårdnaden på sjukhuset.

- Är det något vi lärt oss av covid-19 så är det att vi måste kunna, och kan, ta hand om patienter utanför vårt eget område och jobba sjukhusövergripande. Nu har vi en ständig dialog över verksamhetsgränserna och vi har lärt känna varandra och varandras verksamheter på ett helt nytt sätt. Samarbetet med den medicinska professionen har också blivit bättre, säger Ewa Börjesson.

Utöver den dagliga kontakten så ses verksamhetschefer omvårdnad och vårdenhetschefer för samtliga teman och funktioner på sjukhuset kontinuerligt i det nya forumet "strategiskt vårdforum". Här lyfts utvecklings- och kompetensfrågor och utmaningar, både övergripande och för respektive verksamhet.

- Jag tror att jag talar för de flesta när jag säger att vårt arbete har blivit tydligare. Är det lätt att förstå vilka mandat och befogenheter man själv har så kan man också kommunicera detta på ett bättre sätt till sina medarbetare. Förutom att omstruktureringen också har gjort att fler patienter får vård i rätt tid så tror jag att personalens trygghet avspeglar sig hos våra patienter, säger Ewa Börjesson.

 Text: Malin Benno Bjurström
Foto toppbild: Malin Jochumsen

omvårdnadsatsning på Karolinska

  • Karolinskas strategiska inriktning innebär ökad styrning och ansvar nära verksamheten. En del i detta är den så kallade tvåbenta organisationen med två typer av verksamhetschefer som samverkar inom en medicinsk enhet, en chef för medicinskt område och en för omvårdnad.
  • Strategiskt omvårdnadsforum arbetar tillsammans på sjukhusövergripande nivå med visioner för omvårdnad, FOU, arbetsmiljö, patientsäkerhet och kvalitet.
  • Resultat från omvårdnadssatsningen visar bland annat att samarbetet förbättrats mellan medicinska enheter, och att patientnöjdheten ökat.
  • Harmonisering av bemanningsbehov kopplat till vårdtyngd och lokalers utformning har lett till ökad transparens, med möjlighet att jämföra och föra diskussion kring rimlighet inom samma vårdnivå inom olika avdelningar, baserat på fakta.

Ewa Börjesson

Ewa Börjesson är sjuksköterska och har arbetat på Karolinska sedan 2018. Roll som verksamhetschef Omvårdnadsområde Inflammation med ansvar för sjukhusets vårdavdelningar inom gastro, reuma, hud, njur, endokrin och lungmedicinska sjukdomar samt dagvård lungmedicin i Huddinge och Solna.