Ny riktlinje för hormonbehandling till minderåriga patienter med könsdysfori

Nyhet

Från och med 1 maj 2021 kommer hormonell behandling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus av minderåriga patienter med könsdysfori att ske inom ramen av forskningsstudier som har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (EPM).

När behandling sker inom en forskningsstudie, följs resultaten av behandlingen upp och sammanställs på gruppnivå. På så sätt fås ökad kunskap om både positiva effekter och det som på sikt kan vara negativt. För patienter som redan påbörjat sin vård med hormonbehandling kommer ansvarig läkare att informera patienten om den nya riktlinjen och ha en dialog om den pågående behandlingen. Detta innebär en noggrann genomgång av den nytta individen kan ha av behandlingen och information om de risker vi känner till, så att barnet eller ungdomen kan göra en avvägning av nyttan och risker för att kunna ge ett så informerat samtycke som möjligt till eventuell fortsatt behandling.

Den hormonella behandlingen vid könsdysfori för barn och ungdomar har aldrig varit okontroversiell och nyttan av behandlingen har alltid vägts mot medicinska risker. Den nya riktlinjen grundar sig på att de senaste åren har det uppmärksammats alltmer att vi har mycket svag vetenskaplig evidens för effekterna av hormonbehandling av barn och unga med diagnosen könsdysfori. Det har även diskuterats hur mognadsgrad bedöms för att kunna ge ett informerat samtycke till en möjlig livslång och irreversibel behandling. Sammanställning av det vetenskapliga underlaget har bland annat gjorts av en rapport under 2019 från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), men också i nyligen publicerade rapporter från NICE (The National Institute for Health and Care Exellence) i Storbritannien.

I nuläget, då evidensläget är osäkert, är alternativet att endast erbjuda hormonell behandling inom en EPM-godkänd forskningsstudie det som Karolinska Universitetssjukhuset anser vi ser som mer patientsäkert.