Helena Sundén - prisbelönt för sitt arbete på Karolinskas Rättskansli

Nyhet

Idag blev Helena Sundén, kanslichef på Rättskansliet på Karolinska Universitetssjukhuset, utsedd till Årets governance, risk och compliance-profil.

Helena Sundén beskriver GRC som ryggraden i styrningen av en organisation. GRC handlar om att vara tydlig i beskrivningen av hur en organisation ser ut, vem som kan fatta beslut om vad och att enkelt beskriva de regler de anställda har att följa. Det är ett fokus på att identifiera och följa upp risker och förbättra processer. En annan viktig del i GRC-arbetet är tydlig kommunikation för att lära och för att hjälpa att göra rätt. För en hälsosam organisation är GRC lika viktigt som ekonomi eller HR, menar hon.

- Det är kul när jag ser att jag kan förenkla för Karolinskas medarbetare. Vi ska inte lägga tid på krångliga processer och sådant som är onödigt ska tas bort. Om vi genom arbetet på rättskansliet kan minska de anställdas administrativa börda, kan de i sin tur ägna mer tid åt sina specialiseringar, säger Helena Sundén.

Organisationer som står bakom priset är bland andra, Internrevisorernas förening i Sverige, Swedish risk management association och compliance Sweden. Internrevisionerna, som är en del av den större branschorganisationen Institute of Internal Auditors (IIA), arbetar, bland annat, för att utveckla internrevisionsprofessionen i Sverige samt bidra till utvecklingen av god internrevisorssed. Organisationen är bland de ledande i området inom utbildning, utveckling och forskning över hela världen.

Idag utsåg organisationen Karolinska Universitetssjukhusets rättskanslichef, Helena Sundén, till Årets governance, risk och compliance-profil (GRC). Priset "Årets GRC-profil" är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området.

- Jag är väldigt stolt över den fina utnämningen och att få driva GRC-arbetet på sjukhuset. Rättskansliet inrättades i september 2020 och jag har rollen som både kanslichef och compliance officer. Det är ett fantastiskt utgångsläge för att, på ett systematiskt och strukturerat sätt, se till att alla delarna i GRC-arbetet drivs igenom, säger Helena Sundén.

Hon berättar att governance, risk och compliance är viktiga beståndsdelar i att bygga en framgångsrik organisation och dessa funktioner behöver "gå i takt" för att på bästa sätt stötta verksamheten i att bibehålla ett långsiktigt förtroende.

- Att ha en fungerande GRC-struktur är viktigt för att bygga ett starkt varumärke och har en positiv inverkan både utifrån aspekterna effektivitet och budget men också för att få medarbetare att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Det är även avgörande för att skapa förtroende för verksamheten, säger Helena Sundén.

Helena Sundén har genom åren jobbat med GRC-frågor i många länder, på olika nivåer och i olika verksamheter. Hon vittnar om att en förutsättning för att lyckas är att det finns en ledning och styrelse som ser vikten av GRC- frågorna.

- Förutsättningarna för att driva GRC-arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset är, utifrån mitt perspektiv, de bästa. Med en sjukhusdirektör, som Björn Zoëga, som förstår vikten av frågorna, ihop med en styrelse som ställer tydliga krav så är omständigheterna de bästa. Det blir "lätt att göra rätt", säger Helena Sundén.

Text: Malin Benno Bjurström