Förändringarna av teman och funktioner träder i kraft 1 februari

Nyhet

Den beslutade omorganisation som minskar antalet teman och funktioner på Karolinska Universitetssjukhuset från elva till åtta träder i kraft enligt plan idag den 1 februari.

Den 5 oktober tog Karolinskas ledning ett inriktningsbeslut att minska antalet teman och funktioner, med syftet att flytta beslut närmare vården genom att föra över ett större mandat till verksamhetscheferna.

I den nya organisationen ska Tema- och Funktionschefernas roll vara samordnande och ha ett strategiskt ansvar, medan medicinska enheters verksamhetschefer får ett utökat ansvar för den dagliga driften av vård, utbildning och FoU. Ett annat syfte är att minska den administrativa resursåtgången, det vill säga lägga mindre resurser på lokala staber och på så sätt frigöra medel för vårdverksamhet.

Ett intensivt arbete, under ledning av utsedda förändringsledare, har pågått sedan inriktningsbeslutet. Det har inneburit att informera medarbetare och hämta in synpunkter, att utföra riskanalyser, arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar, samt facklig samverkan.

Sjösättningen har flyttats fram från 1 januari till 1 februari med hänsyn till belastningen från den pågående covid-19-pandemin samt för att skapa bättre förutsättningar för ett ordnat införande i stödsystem inom exempelvis ekonomi och HR.

Den förändrade organisationen i korthet:

• Tema Akut och Reparativ Medicin går samman med Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, inklusive omvårdnadsverksamheten och administration.

• Tema Åldrande och övriga Tema Inflammation och Infektion går samman.
Nytt namn blir: Tema Inflammation och Åldrande

• Tema Kvinnohälsa och Funktion Hälsoprofessioner går samman.
Nytt namn blir: Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

• Bild och Funktion, BoF och Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL går samman.
Nytt namn blir: Funktion Medicinsk Diagnostik

• Medicinsk enhet Klinisk Fysiologi och Medicinsk enhet Neurofysiologi går över till Tema Hjärta Kärl Neuro.

Fortsatt förändringsarbete pågår gällande neurointervention och barn-PMI.