Planering för utökad slutenvård av covid -19

Nyhet

AKTUELLT. Karolinska har fått i uppdrag att vara beredda på utökad slutenvård av covid-19 patienter. Nu planerar sjukhuset därför för 25 vårdplatser vikta för covid-19 patienter.

Det finns i dagsläget ingen ökad belastning på slutenvården. Antalet covid-sjuka har inte ökat på sjukhusets infektionsavdelningar i Huddinge, utan har tvärt om gått ned under den senaste veckan.
- Men det finns en ökad smittspridning bland unga i länet. Därmed en oro för att smittan också ska överföras till riskgrupper och till äldre, säger Lena Dillner, verksamhetschef för Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Tema Inflammation och Infektion.

Infektionsverksamheterna på Karolinska planerar nu tillsammans med Danderyd och SÖS för ett scenario där man kan ta emot fler covid-19 patienter. Planeringen innebär att infektion i Huddinge tar emot de första 25 nytillkomna covid-19 patienterna i regionen med slutenvårdsbehov. Om behovet skulle bli större än så är det först Danderyd och därefter SÖS som öppnar platser för covid-19 sjuka inom sina infektionsverksamheter.
- Vi haft en plan klar för ett andra utbrott sedan midsommar. Vi följer utvecklingen noga men glömmer inte heller andra patientgrupper. Covid-19 är en sjukdom vi kommer se under lång tid framöver och som är en del av det infektionsmedicinska uppdraget, säger Lena Dillner.

På infektionsavdelningarna i Huddinge vårdas också patienter med andra smittsamma infektionssjukdomar.
- Vi behöver också rusta oss för att ta hand om vinterhalvårets infektioner, säger Lena Dillner.

Personalen på infektion är inne i en återhämtningsfas efter vårens intensiva arbete. Lena Diller påpekar att läget i dag ett annat än när den första patienten togs emot den 27 februari 2020. Då var covid-19 en helt ny infektion, vars förlopp var okänt och utan behandling.
- Nu har vi en vana, en kunskap och en erfarenhet. Det finns till exempel rutiner för läkemedelsbehandling och skyddsutrustning, vilket förstås ger en viss trygghet. Vi har lärt oss oerhört mycket.

Vårdplatserna är inget som behöver ställas i ordning, utan finns redan i det separata hus för patienter med infektionssjukdomar som finns i Huddinge. Nödvändig utrustning är på plats till exempel med slussar för personal som ska gå från en patient till en annan.
- Det vi behöver göra nu är en internrekrytering av personal och inventera lager av skyddsutrustning och läkemedel, säger Lena Dillner.

På Karolinska gäller den utökade planeringen endast slutenvården på infektion Huddinge. Inom intensivvården på Karolinska görs inga förändringar, det vill säga stockholmssjukhusen fortsätter att hjälpas åt med IVA-patienter, såväl covid-19 som andra, på samma sätt som hittills.