Förslag om ett nationellt kunskapscentrum för att förebygga sexuellt våld genom insatser mot riskgrupper

Nyhet

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset föreslår med brett stöd från en rad samhällsaktörer, en nationell satsning på det preventiva arbetet riktat till personer med riskfaktorer för att begå sexuella övergrepp.

Sexuellt våld är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för barn, unga och vuxna. Det krävs ett förebyggande arbete tillsammans med rättsväsendet och medverkan från olika delar av samhället.

I januari 2020 beviljade regeringen medel till Karolinska Universitetssjukhuset för att utreda hur det förebyggande arbetet riktat mot personer med ökad risk att utöva sexuellt våld skulle kunna stärkas. Det kan handla om personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet eller är rädda att göra sig själva eller andra illa.

Utredningen har visat att kunskapen om dessa tillstånd behöver öka – både i hälso- och sjukvården och hos andra aktörer – för att bättre förstå hur personer i riskgrupp kan identifieras och vilken vård som finns att tillgå. Utredningen visar vidare att den nationella stödtelefonen PrevenTell bör utvecklas för att nå fler i målgruppen, att det behövs mer forskning om behandlingsmetoder och att det förebyggande arbetet måste stärkas genom ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället. Utredningens förslag har brett stöd från en rad aktörer inom hälso- och sjukvården, rättsväsendet och bland organisationer som arbetar för minskat sexuellt våld i samhället.

Idag lämnar Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset gemensamt en rapport till regeringen med förslag om att:

  1. Inrätta och finansiera ett nationellt kunskapscentrum vid Karolinska Institutet för frågor om oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld. Centrumet ska arbeta med forskning, utbildning och kunskapsspridning riktat till yrkesgrupper i hälso- och sjukvården och i andra delar av samhället som kommer i kontakt med individer i riskgrupp. Det ska också arbeta för att stärka samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället i det förebyggande arbetet riktat mot personer med riskfaktorer för att utöva sexuellt våld.
  2. Förstärka Karolinska Universitetssjukhusets nationella stödtelefon PrevenTell för att nå ut till fler personer med ökad risk att utöva sexuellt våld samt stärka kedjan mellan stödtelefonen och vården i hela landet.
  3. Anslå statliga forskningsmedel i en särskild satsning för öppen utlysning, med syfte att öka kunskapen om effektiva behandlingar och andra insatser i samhället som kan förebygga sexuellt våld.

- Med ett nationellt kunskapscentrum vill vi verka för att fler personer med sexuella riskbeteenden ska söka och få en effektiv och kunskapsbaserad vård. På så vis kan vi bidrar till att förebygga sexuellt våld", säger Katarina Görts Öberg, sektionschef vid Anova, den enhet vid Karolinska Universitetssjukhuset som behandlar personer med risktillstånd att utöva sexuellt våld och som driver telefonlinjen PrevenTell.

Rapporten