Han vill jaga vårdrelaterade infektioner - med en algoritm

Nyhet

När en algoritm fick gå genom journaler på Karolinska för att söka efter allvarliga infektioner (sepsis) visade sig resultatet bli träffsäkert. Med hjälp av beräkningarna hoppas läkaren John Karlsson Valik på sikt minska antalet vårdrelaterade infektioner.

John Karlsson Valik och hans kollegor har skapat en automatisk algoritm som kan gå igenom sjukhusjournaler i jakt på sepsis. Algoritmen tröskade igenom samtliga journaler från alla vuxna patienter som vårdats på Karolinska under 1,5 år och letade efter tecken på sepsis. Sedan gjordes 1000 manuella journalgranskningar för att utvärdera algoritmens träffsäkerhet – som visade sig god.

I februari publicerades studien i den medicinska tidskriften BMJ Quality and Safety, som också diskuterade resultatet i en särskild artikel (editorial).

Fördelen med en automatisk algoritm är att den kan gå igenom data från alla patientjournaler, hela tiden. En motsvarande mänsklig insats skulle kräva orimligt mycket personal. John Karlsson Valik hoppas framför allt på att kunna spåra källor till vårdrelaterade infektioner på sjukhuset.

- Om vi kan upptäcka var det förekommer vårdrelaterade infektioner kan vi styra utbildningsinsatser och resurser dit. Att synliggöra sepsis kan göra stor skillnad. Tidiga insatser minskar dödligheten, säger han.

Diagnosen sepsis ställs inte alltid, även om patienten behandlas för sin infektion. Det kan bero på att sepsis har varit en komplex och subjektiv diagnos att ställa. År 2016 presenterades en ny definition för sepsis som möjliggjort mer objektiv diagnossättning.

I den här studien användes ett urval av data från journaler, till exempel tillförd antibiotika, koagulationsstatus, blodtryck, syremättnad, njur- och leverfunktion, för att i efterhand se om patienter haft sepsis.

Projektet är ett första steg mot att använda avancerade automatiseringstekniker för att skapa en helhetsbild över infektionerna på ett sjukhus. I nästa steg ska en algoritm jaga urinvägsinfektioner på Karolinska.

- Det finns oerhört mycket information i våra elektroniska journaler som inte används. En kunskap vi skulle kunna ha stor nytta av om vi kan samla och strukturera den.

Sepsis

Sepsis kan drabba alla patienter, oavsett grundsjukdom, och kan alltså finnas överallt på ett sjukhus. Dödligheten är hög, cirka tio procent. Men sepsis ska inte förväxlas med septisk chock, som är ett direkt livshotande tillstånd.