Karolinska påbörjar studie med generiskt läkemedel som kan ge effektivare behandling av akut myeloisk leukemi

Nyhet

För många patienter med akut myeloisk leukemi (AML) fungerar inte cytostatikabehandlingen på grund av resistens. Att häva resistensen kan vara av stor betydelse för patientgruppen. I Sverige drabbas runt 350 personer årligen av AML och 1 av 4 överlever längre än fem år.

Ett forskarteam har under en tid testat en stor mängd substanser för att hitta något som kan häva resistensen. Totalt 33 000 molekyler, bland dessa ca 1200 godkända läkemedel testades innan de fann Hydroxyurea som idag bland annat används vid behandling av Sicklecellanemi.

- Under våren går vi vidare med en klinisk studie och då underlättar det att läkemedlet inte är nytt, relativt billigt och med flera tillverkare, säger Nikolas Herold forskare och ST-läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och fortsätter, vi kommer nu att följa patienterna under fem år för att se hur överlevnaden påverkas, förstudierna har givit goda resultat och jag hoppas att vi kan bota fler.

Studien kommer att inkludera 69 patienter som nyligen insjuknat i AML som kommer att få Hydroxyurea tillsammans med sin cytostatikabehandling. Antalet leukemiceller före och efter behandlingen mäts i ett benmärgsprov för att få ett mått på effektiviteten.

Studien är nationell med Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm som huvudman och i tätt samarbete med den svenska AML-gruppen.
Nikolas Herold har tidigare visat att resistensen mot cytostatika kan bero på att leukemiceller uttrycker ett särskilt protein (SAMHD1).

I den ansedda molekylärmedicinska tidskriften EMBO Molecular Medicine presenterar Nikolas och forskargruppen nu att de identifierat det generiska läkemedlet Hydroxyurea som ett möjligt preparat för att häva resistensen mot cytostatikabehandling. I artikeln beskriver de också hur mekanismen bakom den hävda resistensen fungerar.

Du hittar artikeln i EMBO via denna länk.

Fakta AML

• Akut myeloisk leukemi (AML), också betecknad akut myeloblast eller myeloid leukemi, är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna och barn.

• I Sverige drabbas runt 350 personer årligen av AML.

• Risken att drabbas ökar med stigande ålder efter 40 år.

• Diagnosen baseras på fyndet av onormala celler i blodet och benmärgen med en samtidig minskning av antalet normala röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

• Det är viktigt att behandling inleds tämligen omedelbart efter det att diagnosen fastställts. De främsta symptomen vid insjuknande är trötthet, lätt sjukdomskänsla och allmänsymptom.

• Även om könsfördelningen är jämn, så insjuknar fler äldre män än kvinnor av sjukdomen ifråga.