Studie för behandling med avancerad cellterapi

Nyhet

Karolinska deltar som enda svenska sjukhus i en global klinisk CAR T-cellstudie för behandling av aggressivt lymfom. Den första patienten har redan behandlats på sjukhuset.

Den 27 augusti 2019 behandlades den första patienten i Sverige, och den tredje i Europa, med genmodifierade CAR-T-celler i TRANSFORM-studien vid Karolinska Universitetssjukhuset I Huddinge vid institutionen för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST). Behandlingen sker inom ramen för en randomiserad klinisk studie som erbjuder antingen standardbehandling med autolog stamcellstransplantation eller experimentell behandling med CD19-CAR-Tcells (JCAR17).

Patienten ingår i en studie som drivs av läkemedelsföretaget Celgene och avser att inkludera 182 patienter i 12 länder med aggresivt Non-Hodgkin lymfom.

Professor Stephan Mielke

- Det är fortfarande så att vi inte vet tillräckligt mycket om de långsiktiga effekterna men vi hoppas att behandlingen kommer att visa sig effektiv säger Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stam cells transplantation Karolinska Universitetssjukhuset och tillägger:

- Studien och nu behandlingen av patienten här i Sverige har möjliggjorts av ett mycket omfattande samarbete där flera experter från olika avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset och Celgene lokalt och internationellt varit involverade i att göra det här möjligt.

Den avancerade cellterapin använder sig av patientens egna immunceller som modifieras för att känna igen och döda cancercellerna. Först samlas immuncellerna in från patienten för att sedan frysas ned och sorteras. Efter sorteringsprocessen tinas de återstående cellerna upp, modifieras genetiskt och fryses sedan in igen för att återföras tillbaka in i patienten. Behandlingen tar sammanlagt 4–5 veckor.

Fakta om studien

  • Länder som deltar i studien; Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien. Sverige och USA
  • Sammanlagt 54 sjukhus/kliniker är med i studien
  • Studien påbörjades november 2018 och beräknas avslutas i maj 2023
  • Patienter som deltar är både män och kvinnor i åldrarna 18 till 75

För mer information om studien, gå till https://bit.ly/2ki6xKK.