Karolinska först i Sverige med att certifieras för CAR-T-cellbehandling till patienter med akut lymfatisk B-cellsleukemi

Nyhet

CAR-T cellsterapi, en helt ny typ av cancerbehandling, betyder att patientens egna immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli bättre på att identifiera och döda tumörceller för att sedan återföras till patienten.

Rådet för nya terapier (NT-rådet) som är en expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner, beslutade i maj 2019 att rekommendera CAR-T-cellbehandling som behandling för akut lymfatisk B-cellsleukemi.

Karolinska har certifierats för behandlingen och ett avtal har skrivits mellan Karolinska och läkemedelsföretaget Novartis.

- Vi är glada och stolta över att vi kan leverera innovativa terapier på högsta nivå till våra patienter. Det var en lång väg för att bli Sveriges första standardbehandlingscenter för CAR-T-celler som började med en tuff certifieringsprocess och som avslutades den 21 maj i år.

Uppskattningsvis kommer 5–10 patienter per år ges möjligheten till behandling på Karolinska inom studier och med standardbehandling, säger Professor Dr. Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stam cells transplantation och huvudansvarig för den här behandlingen vid Karolinska.

Akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi är den vanligaste formen av leukemi och utgör 70–75 procent av akuta leukemifall hos barn i Sverige. Det som händer vid leukemi är att omogna celler i benmärgen canceromvandlas. När det sker ökar de starkt i antal, hämmar och tränger undan den friska benmärgen.

I Sverige drabbas årligen 60–65 barn av diagnosen akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi. Av dessa botas numera mer än 90 procent av den behandling som erbjudits fram till nu. Bland de 15–20 procent som fick återfall mellan 2002–2011 var femårsöverlevanden 57,5 procent vid första återfallet. CAR-T-cellbehandlingen är tänkt att användas till patienter med ännu mer avancerad sjukdom, där resultaten är mycket sämre.

- Vi har redan kontakt med Sveriges första potentiella standardbehandlings för CAR-T-cellspatienter med relapserad B-cells- ALL efter allotransplantation säger Professor Mielke och fortsätter:

- Fallet diskuterades på nationell nivå och behandling rekommenderades, aferesen genomfördes den 9 oktober och cellerna befinner sig just nu i tillverkningsprocessen som tar ungefär en månad. Barnet får nu en brobehandling med kemoterapi till dess att CAR-T-celler har tillverkats.

Fakta cerfieringsprocessen

• Ett sjukhus som är aktuellt för att bli kvalificerad för att genomföra behandling genomför redan idag högspecialiserad vård inom området och innehar en s.k. JACIE ackreditering. Det innebär att sjukhusets avdelning har en säkerställd hög kvalitet på den vård där hemapoetiska stamceller tillvaratas, hanteras och där transplantation utförs.

• Det är ett stort team involverat både från sjukhuset och företaget som samverkar för att sätta upp behandlingen. Kvalificeringsprocessen tar mellan 4–6 månader och innebär att sjukhuset och företaget samarbetar för att se till att de manualer som är kopplade till tillverkningsprocessen följs korrekt.

• Då ordern eller beställningen av läkemedlet görs sker beställningen inte via ett apotek utan via ett speciellt ordersystem. Detta för att säkert kunna följa patientens celler till dess att det blir ett läkemedel. Systemet är endast tillgängligt för speciellt tränad behörig personal på sjukhuset.