Försämrad ekonomisk prognos - men åtgärder börjar ge effekt

Nyhet

KOMMUNIKÉ/DELÅRSRAPPORT. Karolinska Universitetssjukhusets resultat till och med augusti i år uppgår till -1,2 miljarder kronor och resultatprognosen för 2019 har reviderats till -1,6 miljarder kronor. Åtgärder för att minska kostnaderna börjar dock nu ge positiv effekt i verksamheten. Samtidigt har antalet vårdplatser ökat och alla cancerpatienter opererats i tid.

Redan vid årsskiftet startades ett lokalt åtgärdsprogram i verksamheterna, men trots att över 320 miljoner kronor har sparats på detta sätt så uteblir nettoeffekten i resultatet på grund av ökade kostnader. Kostnader för inhyrning, läkemedel och material fortsätter att vara för höga.

Den nye sjukhusdirektören vidtog därför ett antal ytterligare åtgärder under våren. Ett anställningsstopp infördes och effekter av det börjar nu synas. Antalet medarbetare har minskat med nästan 400 personer jämfört med förra året. Därtill lades under våren ett varsel på 550 administrativa tjänster som nu är under genomförande med bland annat facklig samverkan.

Dessutom initierades ett sjukhusövergripande åtgärdsprogram med tio initiativ under våren. Det avser att ge både kortsiktiga besparingar och skapa strukturella och långsiktiga åtgärder som ska ta tag i grundorsakerna till den svaga ekonomin. Exempelvis gäller det att anpassa bemanningen till vårduppdraget, att flytta ihop i de nya lokalerna i Solna så att de gamla kan lämnas samt att ha striktare riktlinjer för inköp, IT och materialförbrukning.

Större delen av det sjukhusövergripande programmet med en beräknad kostnadsminskning på ca en miljard kronor ger dock inte full effekt förrän 2020. Sjukhusledningen tittar fortlöpande på nya åtgärder och kraftigare åtgärder kommer att behövas under 2019.

Under 2020 kommer sjukhuset också att ha genomfört förändringar i organisationen med större medicinska enheter, färre chefer, tydligare besluts- och ansvarsstruktur samt tillgång till en anpassad informationsförsörjning som stödjer verksamheten.

Något som är glädjande är att ett trendbrott när det gäller vårdplatser kan ses. Jämfört med tidigare år då man tappat vårdplatser under sommaren är sjukhuset nu uppe i 1000 öppna vårdplatser relativt kort tid efter sommaren.

//Håkan Sörman, styrelseordförande