Pris för arbete om postoperativt illamående

Nyhet

Grattis till Elin Erlandsson, sjuksköterska på PrePostOp i Huddinge som har vunnit pris i Svenskt Perioperativt Register, SPOR:s, årliga tävling i ”Datadrivet kvalitetsarbete”.

Vad är SPOR och vilket arbete är det du vunnit pris för?

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett kvalitetsregister för alla patienter som opereras och/eller sövs. Jag har tittat på hur vi behandlar patienter för att minska post operativt illamående och kräkning (PONV). Det är en del i min masterutbildning om kvalitetsutveckling och ledarskap via Jönköpings University som jag går parallellt med att jag arbetar som sjuksköterska.

Mitt examensarbete går ut på att genomföra ett förbättringsarbete samt studera det med förbättringsvetenskapen som utgångspunkt. Min studiefråga är: Vilka framgångsfaktorer och hinder finns vid införande av en enhetsöverskridande riktlinje i en komplex sjukvårdsorganisation?

Jag valde att göra ett arbete kring just post operativt illamående och kunde genom att använda data ur SPOR-registret visa att det fanns stor förbättringspotential vad gäller hur evidensbaserat vi behandlar PONV på UVE/PostOp. Det fanns även utrymme för förbättring av följsamheten till de riktlinjer som fanns för att riskbedöma- och ge profylax till de patienter som sövs med generell anestesi.

Varför studera just postoperativt illamående?

- Att minska postoperativt illamående är viktigt ur ett patientperspektiv. Patienter upplever ofta PONV som mycket besvärande och ibland mer påfrestande än till exempel postoperativ smärta. Förutom kraftigt försämrad postoperativ komfort kan PONV försena intaget av perorala läkemedel, peroral vätska och mat, vilket försvårar följsamheten till evidensbaserade koncept som syftar till tidig återhämtning efter kirurgi, såsom ERP (Enhance Recovery Project). PONV medför också ett ökat vårdbehov och förlängt omhändertagande på den postoperativa avdelningen samt är förknippat med ett ökat antal oplanerade inläggningar på sjukhus. Ett ökat vårdbehov för också med sig ökade vårdkostnader.

Hur gick du tillväga?

- Det har varit ett samarbete med många inblandade, bland annat ST-läkaren Viktor Aspelund Liljekvist och Specialistläkaren Linn Pettersson. Jag började med att studera evidensen som finns kring riskbedömning för PONV kopplat till olika behandlingar. Det finns både nationella och internationella riktlinjer att utgå ifrån men sen är det viktigt med kontextanpassning, till vårt system och i slutändan vår enhet. Den stora utmaningen är införandet och följsamheten till det nya man tar fram eftersom det är en stor arbetsgrupp vi genomför förändringen i.

- Vi har arbetat strukturerat där en bakomliggande riktlinje uppdaterades enligt senaste evidens och förenklades till en lathund i fickformat som sedan infördes via ett utbildningspaket riktat till anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och all personal på PrePostOp. Startskottet för implementeringsfasen gjorde vi som en release-fest med chips och alkoholfritt bubbel. Alla har fått lathunden, den finns uppsatt "överallt" och vi har dragit detta på olika möten både på operation och PrePostOp. Detta var vecka 12 så vi är ju i implementeringsfasen just nu och kommer att göra mätningar och regelbundna uppföljningstillfällen framöver.

Vad fick ni för pris?

- Vi fick 7000 kr som vi ska göra något kul med på avdelningen.

Text: Josefin Lundgren Gawell