Sterila operationsinstrument på Karolinska Solna

Nyhet

Karolinska Solna har störningar i flödet av sterilt instrument till operationsverksamheten. I vissa fall har operationsstart förskjutits i väntan på sterila instrument - inga operationer på Karolinska utförs med instrument som inte är sterila. En av åtgärderna som nu vidtagits för att förbättra situationen är att öppna en mindre sterilenhet i en av sjukhusets gamla lokaler för att avlasta sterilcentralen i nya sjukhusbyggnaden.

- Det finns flera barriärer för att förhindra att det inte ska uppstå fel för våra patienter, både vad gäller detta och i andra sammanhang. En sådan barriär i operationssalen är operationssjuksköterskans roll. Denne har hygienansvar och inspekterar att både ytter- och innerhölje på sterilförpackade instrument är hela, att inpackade instrument är rena och att de är av rätt sort för operationen. Det här har inte brustit, men den barriären skapar förstås förseningar om något inte stämmer, säger David, Konrad Funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård.

Processen för sterila instrument

Inom Karolinska Solna finns problem med långa ledtider och med leveranser från Sterilcentralen till operation och i vissa fall även med operationsinstrument som inte varit rena.

Operationsinstrument steriliseras i en noggrann process och enligt högt ställda kvalitetskrav. I nya sjukhusbyggnaden Solna har denna process centraliserats.

Problemen med att instrument till operation inte alltid levererats som de ska och de långa ledtiderna beror främst på att det råder brist på utbildad personal i nya Sterilcentralen. Samtidigt har bland annat komplexiteten i operationer förändrats, med behov av fler instrument och operationerna blivit fler än beräknat innan flytt, något som också ökat belastningen.

- Jag förstår att man känna oro, vi tar situationen på allvar och har vidtagit ett antal åtgärder, på kort och lång sikt, för att förbättra leveranserna av sterila instrument till operation. Vi sätter patientsäkerheten främst och vad vi känner till har inga patienter kommit till skada, säger Marie Bennemo, chefläkare.

Åtgärder till förbättring:

  • En särskild rapportering inklusive extra kontroller av sterila instrument har införts för att snabbare identifiera, åtgärda och följa upp avvikelser av sterilt gods inom verksamheten för sterilenheten.
  • För att temporärt avlasta nya Sterilcentralen återstartar en mindre lokal sterilenhet i gamla byggnaden i Solna. I den enheten ska operationsinstrument som används i en operationsavdelning som är igång i gamla byggnaden tas om hand. Syftet med att hantera instrumenten lokalt i en tillfällig enheten är att minska trycket på Steriltekniken i nya byggnaden. På så sätt kan Steriltekniken komma ikapp med leveranser till operation samt med att kompetensutveckla och rekrytera.
  • Kontakter har också tagits med andra vårdgivare för att se om det är möjligt att flytta delar av sterilvolymer.
  • Rekryteringsarbetet fortsätter så att produktionen kan komma upp i rätt nivå, med mål att nå full kapacitet senast efter sommaren.

Bakgrund sterila processer

Sterilteknikens försörjning av sterilt gods till operationer omfattar exempelvis sterilisering av instrument, hantering och påfyllnad av förråd, transporter av sterilt material till operation samt hantering inom operationsavdelningarna så att rätt operationsinstrument och utrustning finns på plats.

Arbetssättet för Sterilteknik förändrades vid inflytt i sjukhusbyggnaden i Solna. Sterilverksamheten centraliserades och Sterilteknik fick ett nytt uppdrag. Målet med förändringen är att bland annat ökad standardisering, effektivisera resurser och frigöra operationssjuksköterskornas tid.

Därutöver har ytterligare förändringar skett inom operationsverksamheten som ökar svårigheterna och nu påverkar arbetet inom Sterilteknik: Det har tillkommit en operationsavdelning i gamla sjukhusbyggnaden, dessutom ökar avancerade och instrumentkrävande operationer mer än tidigare planerat. Det finns maskinkapacitet för att hantera ökningen men ytterligare rekrytering och att träna ny personal behövs för att säkra leveranser av operationsinstrument till operation.

Ett tätt samarbete pågår löpande mellan ledningsfunktioner, sterilteknik, operationsverksamheten samt leverantör för att sätta in rätt åtgärder.