Operationsläget på barn – köer och åtgärder

Nyhet

Till Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska kommer dygnet runt de allra svårast sjuka barnen från hela länet men också från andra delar av landet. Dessutom utför sjukhuset majoriteten av all kirurgi på barn i regionen.

2018 utfördes totalt drygt 9 000 operationer på barn, varav cirka 6 000 var planerade och övriga akuta. I dessa siffror ingår samtliga barn inom Tema Barn- och Kvinnosjukvård.

- Vi beklagar att patienter och deras närstående drabbas av långa väntetider. Vi jobbar intensivt, för att göra rätt medicinska prioriteringar så att de barn som har störst behov av operation får den snabbast, arbeta effektivare och öppna fler operationssalar och vårdplatser, säger Svante Norgren, chef för Tema Barn och Kvinnosjukvård.

För närvarande har cirka 400 patienter väntat mer än 90 dagar på operation i Solna och Huddinge. Se övriga fakta nedan.

Det finns flera orsaker till köerna. En viktig är att det sedan en längre tid föreligger en brist på bemanning av vårdplatser. Dessutom har sedan november 2018 leveranser av sterilt material inte skett med samma effektivitet som innan. Under varje infektionssäsong görs också en neddragning av antalet planerade operationer.

Detta görs för att successivt arbeta bort köerna i barnverksamheten:

Medicinsk prioritering:

 • Daglig, tydlig prioritering så att de sjukaste patienterna får operation först.

Utökad kapacitet:

 • Fortsätt arbete med att förbättra bemanning av vårdplatser.
 • Sjukhuset ser över möjligheter att upphandla extern kapacitet för barnoperationer och vårdplatser.
 • Se över möjlighet att överföra operationer till Huddinge.
 • Sjukhuset lägger stora insatser på att öka sterilcentralens effektivitet.
 • Samarbete med Södersjukhuset.
 • Vissa patienter skickas till andra sjukhus för att få hjälp snabbare.

Tidigare åtgärder:

 • Flera salar har öppnats för dagkirurgi i Q-huset i Solna, dvs operationer som utförs över dagen vilket gör att fler patienter kan opereras med samma resurser.
 • Nya förbindelser skapades mellan rum på långtidsintensivvårdsavdelningen i den nya sjukhusbyggnaden i Solna vilket ökar vårdkapaciteten på enheten och då avlastar barnintensivvårdsavdelningen.
 • Insatser att kapa köer genom extern upphandlad kapacitet.

Förberedelser för inflytt nov 2016 med förberedelser och utbildningar samt planerad neddragning inför flyttdag, påverkade köer negativt. Detta följdes av utmaningar med teknik under 2017:

 • Kö augusti 2017: 1525 patienter med vårdgaranti (879 >90 dagar).

Satsningar på kö-kapning höst 2017 och 2018 minskade köerna:

 • Kö december 2018: 1134 patienter med vårdgaranti (413 >90 dagar)

Högt inflöde akuta patienter pga infektionssäsong jan 2019:

 • Kö februari 2019: 1044 patienter med vårdgaranti (410 >90 dagar)

Fakta

Den 11 mars finns 1755 operationsanmälningar* i Orbit (som är ett operationsplaneringssystem).

Av dessa har:

- 518 medicinskt orsakad väntan

- 125 patientvald väntan

- 1 112 patienter med vårdgaranti:

 • Av dessa har 412 väntat mer än 90 dagar
 • Av de som väntat över 90 dagar har 137 en operationstid och 275 saknar idag operationsdatum i Orbit

* Operationsanmälningar i Orbit kan till exempel innebära kirurgisk åtgärd (ca 1400), skopier med narkosbehov (ca 200), diagnostisk åtgärd och övrigt som kräver narkos (ca 150). Siffrorna inkluderar medicinskt orsakad väntan och patientvald väntan.

Sedan inflytt till nya sjukhusbyggnaden (för barn, nov 2016) har totalt antal väntande ökat med ca 25 % och väntande >90 dagar med vårdgaranti ökat med ca 30 %.

 • Från ca 300 till ca 400 väntande >90 dagar med vårdgaranti ökat
 • Ca 1400 till 1755 totalt