Förtydligande om hanteringen av sterilt gods på Karolinska Solna

Nyhet

De avvikelser i flödet av sterilt gods till operationsverksamheten som skett vid Karolinska Solna den senaste tiden har uppmärksammats vid kvalitetskontroller och i samband med uppdukningar inför operation, varpå materialet har bytts ut.

Endast godkänt material har använts och det har inte förekommit att icke godkänt material har nått patienter, enligt sjukhusets noteringar.

Då dessa avvikelser emellertid skulle kunna ha utgjort en fara för patienter om de inte upptäckts i kvalitetskontrollen, har en Lex Maria-utredning startats i enlighet med sjukhusets rutiner.

Nästa steg i denna utredning är att avdelningen för vårdhygien gör en hygienrond på sterilcentralen och skriver en rapport om de avvikelser de noterar. Rapporten samt analysen av avvikelserna ligger till grund för de förändringar som genomförs på sterilcentralen och i flödet av gods till och från operation. Sjukhuset följer också upp att de förväntade förbättringarna uppnås.

Detta förbättringsarbete kommer att beskrivas i den Lex Maria-rapport som skickas till Inspektionen för vård och omsorg.

Som har kommunicerats tidigare så genomförde sjukhuset ett förbättringsarbete i sterilcentralen inför flytten in till den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Bland annat utökades kapaciteten och en grovdisklina installerades som en kvalitets- och processförbättrande åtgärd. Utredningen kommer att visa vilka ytterligare åtgärder som kan behövas.

Läs mer i tidigare nyhet från 12 mars