Arbetet med att säkerställa sterilprocessen fortsätter

Nyhet

Karolinska Solna har under en längre period haft störningar i flödet av sterilt gods till operationsverksamheten. Patientsäkerheten är första prioritet och i vissa fall har operationsstart förskjutits då extra kvalitetskontroller görs på operationssalen innan patienten får bedövning eller sövs.

Det arbetas intensivt med att åstadkomma ett effektivare flöde och säkerställa kvaliteten av sterila instrument till operationsverksamheten. Ett antal nya åtgärder har gjorts. Extra säkerhetsbarriärer i form att utökade kvalitetskontroller har införts. En barriär är att i operationssalen inspekteras att både ytter- och innerhölje på sterilförpackade instrument är hela, att inpackade instrument är rena och att de är av rätt sort för operationen och enligt ny rutin ska detta vara genomfört innan patienten bedövas eller sövs.
För att avlasta nya Sterilcentralen har en mindre sterilenhet startats i den gamla sjukhusbyggnaden i Solna, där operationsinstrument som används i den gamla byggnaden tas om hand. Syftet med att hantera instrumenten lokalt i en tillfällig enhet är att minska trycket på Sterilcentralen i nya byggnaden. Dessutom förs diskussioner med externa sterilenheter om stöd som kan avlasta flödet.

Tills effekter ses av de nya åtgärderna med utökad sterilkapacitet internt och externt kommer en tillfällig omdisponering av medarbetare från både vuxen- och barnoperationsverksamheten till sterilteknik att göras, för att förstärka kvalitetskontrollen ytterligare. Denna omdisponering av medarbetare förväntas minska antalet avvikande instrument och felaktigt packade galler genom ytterligare skärpt kvalitetskontroll på sterilcentralen. Omdisponeringen kommer att utvärderas veckovis.

För att kunna omdisponera medarbetare och minska antalet enheter som behöver steriliseras kommer ett antal operationer, efter medicinsk prioritering, att senareläggas eller skjutas upp.

Delar av sjukhusledningen har varit samlade under helgen för att på plats diskutera igenom de nu föreslagna åtgärderna.
- Patientsäkerheten har absolut högsta prioritet och det krävs att vi tillsammans gör en omfattande analys så att rätt åtgärder vidtas. Det finns inte en enkel lösning utan flera parallella åtgärder krävs, säger Annika Tibell, tf sjukhusdirektör.

Avvikelser i processen följs noga varje dag. Parallellt arbetar avdelningen för vårdhygien med att göra hygienrond på sterilcentralen, i syfte att ytterligare förstärka det riskförebyggande arbetet. Baserat på analys av rapporterade avvikelser och tillsammans med berörda verksamheter har ett antal områden identifierats som skulle få stor påverkan på operation om de uppstår. Det betyder att det nu arbetas i prioritetsordning för att hantera avvikelser som brister i rengöringsprocessen, hygienprocessen, felaktigheter i leveranser och kapaciteten i sterilflödet.

Operationsinstrument steriliseras i en noggrann process och enligt högt ställda kvalitetskrav. I sterilflödet processas ca 13 000 galler och instrument per månad.

Åtgärder till kvalitetsförbättring på Sterilteknik och i Material till intervention och operation (MIO) processen:

• Infört 4-ögons-kontroll med signering på packade galler i packrummet, dvs gallret kontrolleras av två personer. Kontrollpunkterna förstärks succesivt och målet är att dessa utvidgas till samtliga pass. Extrakontrollerna förlänger för närvarande cykeltiderna men sterilteknik arbetar med att effektivisera dessa kontroller och den extra bemanningen från operation kommer att hjälpa till att minimera denna påverkan.

• Börjat införa 4-ögons-kontroll i förrådet vid packning av en vagn som ska skickas iväg, för att den ska ha korrekt innehåll.

• Lagt till ett extra galler per vagn som både vuxen- och barnoperationsverksamheten ska använda vid retur av extrainstrument – så att de inte blandas med övriga galler.

• Köpt in två nya mikroskop och installerat i packrummet för extra inspektion av instrument.

• Haft särskilda utbildningsgenomgångar av rörformiga instrument i diskprocessen och kring rengöring av robotinstrument.

• Stärkt upp logistik- och diskprocessen i diskrummet.

• Kopplat in Vårdhygien och påbörjat hygienrond på Sterilteknik.

• Samarbete för att ta hjälp av sjukhusets Infektionskontrollråd i syfte att stärka kvalitetsarbetet och det riskförebyggande arbetet.

• Förstärkt teamet med en projektledare för att leda analysarbetet och förbättringsåtgärder samt ytterligare en chef för dagligt ledningsstöd i sterilförrådet.