Kommentar till artikel i media om Karolinska Universitetssjukhusets hantering av patientdata

Nyhet

Med anledning av dagens artikel i media med rubriken ”Dataskyddsombudet ´Karolinska har lagligt stöd att behandla patientdata´” vill Karolinska Universitetssjukhuset ge några kommentarer.

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att alla vårdgivare har en skyldighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i den vård som bedrivs. För att kunna göra detta ger patientdatalagen vårdgivare möjlighet att behandla personuppgifter för administration, planering, uppföljning, utvärdering, tillsyn av verksamheten eller för att framställa statistik. Karolinska Universitetssjukhuset använder sig bland annat av styrkort för detta. Sjukhuset informerar i enlighet med patientdatalagen bl.a. på sin hemsida om denna behandling av personuppgifter.

Styrkorten är en IT-lösning som visualiserar redan existerande data och gör det lättare att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i vården. De är alltså inte ett nytt register. Det har alltid funnits mycket data i sjukvården men svårigheten har varit att få data från olika områden samlat för varje vårdverksamhet, så att verksamheterna kan göra analyser som leder till rätt beslut för patienterna. Karolinskas styrkort visualiserar nu data på ett sådant samlat sätt. Styrkorten ger också vårdverksamheterna möjlighet att se utvecklingen i kortare tidscykler så att förbättringar kan ske kontinuerligt, jämfört med nationella register där man ofta bara får data en gång per år vilket orsakar stora eftersläpningar.

Sammantaget ska styrkorten alltså leda till bättre analyser och resultat för både patienter och verksamhet. Karolinska Universitetssjukhusets dataskyddsombud bedömer att det finns laglig grund för sjukhuset att följa upp vården på det sätt som sjukhuset gör i styrkorten.

Fakta:

- Lagar som reglerar användning av patientdata:

  • Patientdatalagen (2008:355)
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
  • Dataskyddsförordnigen (GDPR) / (EU) 2016/679 som innehåller regler om hur personuppgifter får hanteras i någon form

- Enligt GDPR ska myndigheter som Karolinska utse ett dataskyddsombud som ska säkerställa att sjukhuset behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.
- Karolinska har också en informationssäkerhetssamordnare med uppdrag att säkerställa att information hanteras på ett säkert sätt.
- Styrkorten presenterar patientdata utan möjlighet att direkt identifiera en enskild patient (s k pseudonymiserat).

Läs även kommentar till publicering i media, från december 2018, om hantering av patientdata på Karolinska Universitetssjukhuset.