Fortsatt arbete kring ärende om trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Ett ärende utifrån en anmälan om trakasserier utreds på Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkande särbehandling och arbetar aktivt för att motverka detta.

Den anmälan som gjorts till Karolinska Universitetssjukhuset gäller trakasserier på antisemitisk grund. Ärendet har uppstått i en enskild enhet inom Tema Neuro.

En extern utredning om ärendet har avropats från det av landstinget upphandlade Flood Herslow Holme Advokatbyrå (FHH). Utredningen har startat och resultat ska levereras senast den 17 december. Om slutrapporten inte är klar vid detta datum kommer en delrapport att levereras med plan för återstående åtgärder samt datum för slutgiltig rapport.

Nyligen kom resultatet från Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning. Den är grunden till det systematiska arbetsmiljöarbetet på sjukhuset och alla enheter gör egna handlingsplaner utifrån denna. I år kommer ett extra fokus läggas på just frågan om trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling på sjukhuset.

Sjukhuset har träffat Svenska Kommittén mot antisemitism och Simon Wiesenthal Center och fortsätter att träffa relevanta organisationer för att lyssna och lära mer kring de aktuella frågorna samt få förslag på möjliga framtida åtgärder.

Fakta

Flood Herslow Holme Advokatbyrå (FHH) ska utreda framförd anmälan om förekomst av antisemitism och därtill otillbörligt agerande på en avdelning. FHH kommer att utreda huruvida en anmäld person, och/eller någon annan på arbetsplatsen, på grund av antisemitism har agerat otillbörligt i förhållande till anställda och i synnerhet i förhållande till en specifik anställd (anmälaren). Utredningen kommer bland annat omfatta delfrågorna om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), direkt eller indirekt har missgynnats inom ramen för sin anställning på grund av antisemitism samt om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), har trakasserats på grund av antisemitism i samband med arbetet. Slutligen kommer FHH att granska vilken utredning och vilka åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren och huruvida dessa har varit relevanta och tillräckliga.