Ärende kring trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Ett ärende utifrån en anmälan om trakasserier utreds på Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska Universitetssjukhuset har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkande särbehandling och arbetar aktivt för att motverka detta. Läs tf sjukhusdirektör Annika Tibells kommentar till situationen.

Den anmälan som gjorts till Karolinska Universitetssjukhuset gäller trakasserier på antisemitisk grund. Ärendet har uppstått i en enskild enhet inom Tema Neuro. Ärendet är komplext och med respekt för enskilda medarbetares personliga integritet kan vi inte kommentera alla delar. Det vi kan kommentera är följande:

Karolinska Universitetssjukhuset ser mycket allvarligt på situationen. Vi har en tydlig värdegrund; noll-tolerans mot trakasserier och andra människors lika värde är en viktig del av denna. Vi är en stor organisation med nästan 16 000 medarbetare, och trots att vi arbetar aktivt med vår värdegrund kan det tyvärr finnas enstaka medarbetare som inte lever efter våra värderingar.

Då det varit känt sedan tidigare att enheten haft problem med arbetsmiljön vidtogs åtgärder redan 2017. Ärendet anmäldes till dåvarande sjukhusdirektören i februari 2018. Därefter har ytterligare åtgärder vidtagits. Bland annat genomfördes i samråd med HR en första lokal utvärdering under våren. Vi konstaterade att vi behövde komplettera denna med en mer omfattande utredning av en extern part. Sjukhuset har anlitat en av landstinget upphandlad advokatbyrå för detta och utredningen har startat. Fler uppgifter om åtgärderna finns under fakta-delen nedan. Trots att vi efter anmälan har vidtagit ett antal åtgärder ser vi att de inte varit tillräckliga och att de har skett för långsamt.

Den anmälda läkaren tog för en vecka sedan en "time out" från sin läkartjänst. Den patientområdeschef som verkat på den aktuella enheten det senaste året har också valt att ta en time out från sitt chefsuppdrag under tiden utredningen pågår.

Jag hade ett möte med representanter för Svenska Kommittén mot anti-semitism igår och kommer i mitten av veckan ha ett möte med representanter för Simon Wiesenthal Centre.

I slutet av november kommer resultaten från vår medarbetarundersökning. Vi kommer självklart särskilt att analysera området trakasserier och kränkande särbehandling i år.

Vi fokuserar nu på att få fram den externa utredningen samtidigt som vi under tiden förstärker arbetet med arbetsmiljön för de som är berörda.

Det är mycket olyckligt att denna situation har uppstått. Den understryker vikten av att vi kontinuerligt arbetar med vår värdegrund och hur vi förhåller oss till varandra. Allas lika värde och noll-tolerans mot diskriminering är ett måste i vår verksamhet.

Annika Tibell
Tf sjukhusdirektör

Mer information

 • Karolinska Universitetssjukhuset arbetar aktivt med ett vägledande dokument - Vägvisaren. Det är en "medarbetarkompass" om bemötande och beteende på arbetsplatsen och innehåller följande områden:
  - Karolinska Universitetssjukhusets värdegrund
  - Vårt ansvar i bemötande gentemot patienter och närstående
  - Våra förpliktelser gentemot varandra / icke-diskriminering / nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
  - Arbetsmiljö
  - Intern och extern kommunikation
 • Om en medarbetare upplever sig trakasserad på Karolinska Universitetssjukhuset ska hen tala med sin chef, chefens chef, personalavdelningen, skyddsombuden, de fackliga organisationerna eller använda en särskild visselblåsartjänst som är helt anonym.
 • Den externa utredningen kommer enligt avropsavtal att genomföras av Flood Herslow Holme Advokatbyrå (FHH) och ska utreda framförd anmälan om förekomst av antisemitism och därtill otillbörligt agerande på en avdelning. FHH kommer att utreda huruvida en verksamhetschef, och/eller någon annan på arbetsplatsen, har agerat otillbörligt i förhållande till anställda, särskilt vad gäller anställda med judisk bakgrund och i synnerhet en anställd med judisk bakgrund. Utredningen kommer bland annat omfatta delfrågorna om någon anställd, särskilt vad gäller anställda med judisk bakgrund, och i synnerhet en särskild anställd, direkt eller indirekt har missgynnats inom ramen för sin anställning samt om någon anställd, särskilt vad gäller anställda med judisk bakgrund, och i synnerhet en särskild anställd, har trakasserats i samband med arbetet. Slutligen kommer FHH att granska vilken utredning och vilka åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren och huruvida dessa har varit relevanta och tillräckliga.
 • Tidslinje för hanteringen av det aktuella ärendet sedan anmälan kom till dåvarande sjukhusdirektören Melvin Samsom i februari:
  - Möte mellan den anmälande läkarens ombud och dåvarande sjukhusjurist (februari)
  - Verksamhetschefen gör en första lokal utvärdering om huruvida det förelåg en antisemitisk kultur på avdelningen (februari)
  - Den första lokala utvärderingen presenteras vid ett möte mellan den anmälande läkaren och hens ombud, ansvarig verksamhetschef och två av sjukhusets jurister (mars)
  - Ett nytt brev skickas till dåvarande sjukhusdirektören från den anmälande läkarens ombud (maj)
  - Karolinska Universitetssjukhuset anlitar en extern utredare (juni)
  - Den anmälande läkarens ombud får besked om att en extern utredare har utsetts och välkomnar utredningen i ett brev till verksamhetschefen (juli)
  - Dialog förs mellan Karolinska Universitetssjukhuset och den först utsedda externa utredaren (augusti)
  - Valet av den först utsedda externa utredaren ifrågasätts av den anmälande läkares ombud (oktober)
  - Ett möte hålls mellan den externa utredaren och den anmälande läkaren som resulterar i att sjukhuset avbryter utredningen pga förtroendebrist vad gäller kompetens hos den utsedda utredaren (oktober)
  - Karolinska Universitetssjukhuset undersöker andra möjliga externa utredare med annan bakgrund (oktober)
  - Karolinska Universitetssjukhuset beslutar om ny extern utredare; advokatbyrån Flood Herslow Holme. Byrån är anlitad utifrån den upphandling som gjorts inom Stockholms läns landsting. Inför avropet ställdes en fråga särskilt om tidigare erfarenhet av dylika utredningar i större organisationer. (oktober)
  - Material och underlag görs tillgängligt för utredaren (oktober)
  - Den externa utredaren presenterar en uppdragsbeskrivning för utredningen för Karolinska Universitetssjukhuset; som vidarebefordras till den anmälande läkares ombud för synpunkter (november)
  - Utredningens direktiv färdigställs och intervjuer inleds (november)

Läs mer