Sjukhusen samarbetar under Karolinskas flytt

Nyhet

Den 7 och 28 oktober fortsätter Karolinska Universitetssjukhuset att flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Karolinska kommer att genomföra sitt högspecialiserade uppdrag under hela flyttperioden och samarbetar med övriga vårdgivare i Stockholms län vad gäller viss annan vård.

Snart är hela den nya sjukhusbyggnaden driftsatt.

  • Den 7 oktober flyttar samtliga verksamheter inom neurologi i Solna med tillhörande operationsavdelningar, intensivvårdsavdelning och radiologi. Verksamheten beräknar att ca 35 inneliggande patienter kommer att flyttas under dagen.
  • Tre veckor senare, den 28 oktober, flyttar bland annat intensivakuten, operationsavdelningar, intensiv- och traumavård, kärlkirurgi, förlossning, röntgen samt vårdavdelningar för ortopedi, öron- näs- och hals, cancer och infektion i Solna. Cirka 115 patienter beräknas flyttas under dagen.

Valet av oktober månad som tidpunkt för flytten har varit föremål för noggrann diskussion. Flytten behöver ske så nära sommaren som möjligt, så att inte infektionssäsongen hinner starta. Samtidigt måste tid finnas efter sommaren så att utbildning och förberedelser kan göras i närtid före flytten. När det gäller förlossningar är oktober/november de månader som historiskt sett haft det lägsta födelseantalet. Detsamma gäller inflödet av patienter med multitrauma.

Fyra flyttar har genomförts tidigare, två i slutet av 2016 och två i våras. Detta innebär att sjukhusbyggnaden nu "mognat" med avseende på teknik, logistik och serviceflöden. Dessutom finns personal med erfarenhet från tidigare flyttar i byggnaden. Därför planeras en snabbare upptrappning av vården jämfört med 2016. Lärdomar från förra flytten har gjort att intervallet mellan de två flyttarna ökats till tre veckor, istället för en vecka som under 2016.

Omfattande träning och utbildning föregår flytten

Patienter och medarbetare flyttar inte bara in i en ny byggnad utan möter också ny teknik och nya servicefunktioner. Ett stort utbildnings- och träningsprogram för medarbetarna har därför föregått flytten, och personalen behöver få tid att lära nytt och vänja sig vid att arbeta i den nya miljön, och verksamheten påverkas därför under några veckor före och efter själva flyttdagen. De extra veckorna före och efter flytt är också nödvändiga för att ha tid att flytta sjukvårdsutrustning. Mer än 3500 medicintekniska apparater kommer att flyttas eller installeras i samband med flytten.

Andra sjukhus hjälper till under flytten

Nationella och internationella erfarenheter visar att en sjukhusflytt av denna storlek, och dessutom till en helt ny byggnad, av patientsäkerhetsskäl bör ske med nästan halverad vårdverksamhet. Det innebär konkret att det under flyttdagarna kommer att vara färre patienter inskrivna än normalt, så att personalen hinner med att både vårda de inneliggande patienterna och att flytta och starta upp i nya lokaler.

Ambitionen med flyttplaneringen är att så få patienter som möjligt ska påverkas. Karolinska kommer att ta hand om flertalet patienter själva, genom att till exempel ge patienter vård i Huddinge istället för i Solna. Viss planerad vård kommer dock att skjutas upp under flyttperioden.

Cirka fyra ambulanser per dygn från Sundbyberg kommer temporärt att styras om, och viss planerad vård kommer att remitteras till andra sjukhus under vecka 40 till och med vecka 47. Till exempel kommer Södersjukhuset att stötta vad gäller patienter med kärlsjukdomar.

Vårdvalsförlossningar styrs om temporärt

Förlossningar som ingår i Karolinskas högspecialiserade uppdrag kommer att hanteras i Solna under hela flyttperioden. När det gäller övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, kommer under flyttperioden cirka 4-5 förlossningar per dygn ske vid något av de andra sjukhusen i länet.

Mellan fredag den 26/10 kl. 18.00 och måndag den 29/10 kl. 07.00 är intaget av vårdvalsförlossningar till Solna helt stängt. Sedan utökas antalet förlossningar i Solna successivt för att åter vara på normal nivå måndagen den 12/11.

- Alla sjukhus har ett högt patienttryck, men sommaren och andra kritiska perioder har visat att sjukhusen är bra på att samarbeta när det krävs. Denna stora flytt har planerats i landstingssystemet under lång tid. Vi har fört dialog med de andra sjukhusen inom Stockholms läns landsting om vilka möjligheter de har att avlasta och vilka patientgrupper som kan vara särskilt lämpliga per sjukhus, säger Annika Tibell, tf sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efter flytten sker en successiv upptrappning av all verksamhet. Upptrappningstakten varierar beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och hur stor förändringen är från den gamla sjukhusmiljön till den nya.

Fakta om vårdverksamheten under flytten

  • Vårdverksamheten påverkas under några veckor före och efter själva flyttdagen. För neuroverksamheten påverkas verksamheten framför allt under vecka 40-45, med flyttdag den 7 oktober, och för den större flytten framför allt vecka 42-47 med flyttdag den 28 oktober.
  • I första hand tas de patienter som inte kan få vård i Solna under flyttperioden omhand av Karolinskas egen verksamhet i Huddinge. Genom olika åtgärder kommer tjugotalet vårdplatser avsättas för att stötta Solna under perioden.
  • Viss vård skjuts under flyttperioden upp i både Solna och Huddinge. Detta pågår i olika omfattning mellan vecka 40 och 47.
  • Från den 17/10 kl 8.00 till den 19/11 kl 8.00 kommer ambulanser från Sundbyberg att styras om.
  • Intensivvården på Karolinska i Solna kommer att vara oförändrad genom hela perioden.
  • Intaget av vårdvalsförlossningar i Solna stänger fredag kväll kl 18.00 den 26 oktober och öppnar igen måndag 29 oktober kl 07.00. Förlossningar som ligger inom ramen för Karolinskas högspecialiserade uppdrag kommer att tas emot och vårdas på Karolinska Solna under hela perioden.
  • Mellan vecka 43 och 45 kommer cirka 90 förlossningar (av normalt 280) att ske på annan plats än i Solna. Dessa kommer istället att äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, på SÖS, Danderyds sjukhus eller i Södertälje.

 

Läs mer om flyttarna