Sammanfattning av Karolinska Universitetssjukhusets delårsrapport 2018

Nyhet

Delårsrapporten för Karolinska Universitetssjukhuset är klar och fastställd av sjukhusets styrelse. Det är ett dokument som sammanfattar hur den första delen av året har gått när det gäller Karolinskas vårdproduktion, ekonomi och medarbetarfrågor. Nedan kommer en sammanfattning av de viktigaste delarna.

Flera stora förändringar sker på Karolinska Universitetssjukhuset och 2018 har varit ett år då mycket har hänt. Viktiga fokus har varit att säkerställa att Karolinskas patienter får god vård i rätt tid och att bli en mer attraktiv arbetsplats så att vi kan säkerställa att vi har tillräcklig bemanning och rätt kompetens.

Arbetet med driftsättning och flytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna 2018 har präglat året och nu har tre av fyra flyttar genomförts med bra resultat. Den nya intensivakuten öppnade den 1 maj som en viktig del i förändringen inom Karolinskas uppdrag.

Beläggningen av vårdplatser har varit mycket hög under året, något som förstås begränsar sjukhusets möjligheter att klara vårduppdraget och påverkar arbetsmiljön negativt. För delåret januari till augusti ligger slutenvården 2 procent under och öppenvården 9 procent under den nivå vi planerat för. Den viktigaste orsaken till att det är svårt att nå rätt vårdvolym är svårigheterna att bemanna med tillräckligt med personal.

Trots detta har tillgängligheten för patienterna förbättrats under året genom olika insatser som till exempel omprioriteringar inom sjukhuset och externt köpt vårdkapacitet. Även tillgängligheten för patienter som väntar på en canceroperation har förbättrats jämfört med föregående år. Sommarperioden hanterades som helhet väl trots utmaningar med bemanning och effekter av den mycket varma sommaren. Patienterna är också enligt de mätningar som görs, mycket nöjda med bemötandet och hur vården ges på Karolinska. Över 90 procent av patienterna rekommenderar sjukhuset.

Personalomsättningen är fortsatt på en för hög nivå, men har förbättrats något under året. Kostnaden för inhyrd personal är högre än planerat på grund av svårigheterna att rekrytera medarbetare till slutenvården, ett problem vi delar med hela landet.

Under året har åtgärder genomförts för att stärka attraktivitet, kompetens, arbetsmiljö och arbetssätt. Föregående års medarbetarundersökning har resulterat i förbättringsarbeten där arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap är i fokus. Stora utbildningsinsatser av specialistsjuksköterskor har genomförts vilket successivt kommer att ge god effekt på hur vi kan bemanna inom dessa områden.

Vetenskapsrådet har genomfört den första utvärderingen av det nya ALF-avtalet och den vetenskapliga produktionens kvalitet bedömdes ha den högsta möjliga nivån. Forskningens kliniska betydelse, samhällsnytta och förutsättningar bedömdes hålla god till hög kvalitet.

Karolinska har sedan 2015 levererat en resultatförbättring i nivå med förväntan, men 2018 har varit ett mycket utmanade år ekonomiskt. Det ekonomiska resultatet per augusti är -386 Mkr, vilket är 193 Mkr lägre än budget. Detta beror dels på de stora förändringar som nämns ovan, dels på ändrade finansiella förutsättningar jämfört med tidigare. Störst finansiell påverkan har den förändrade tidplanen för genomförandet av Karolinskas nya uppdrag haft. All den vård som skulle flytta ut har inte kunnat flyttas bland annat på grund av att vårdmottagare saknats. Hittills har 25 procent av slutenvården och 60 procent av öppenvården flyttas ut, vilket är betydligt lägre än det som ursprungligen var planerat. Annat som påverkat är ökade bemanningskostnader (inklusive inhyrd personal), pensionskostnader samt utbildningskostnader för specialistsjuksköterskor.

Det beräknade resultatet för helåret 2018 är -540 Mkr. Då den främsta orsaken till detta resultat är den reviderade tidplanen för utflytt av vård, pågår ett samarbete med landstinget för att utvärdera effekterna för Karolinska. Åtgärder för att stärka resultatet har genomförts i högre grad än föregående år, men det är ändå inte tillräckligt för att nå det budgeterade resultatet för året. I planeringsarbetet inför 2019 och framåt vidtas åtgärder för att anpassa verksamheten efter det nya uppdraget med ökad andel högspecialiserad vård och samtidigt ha en ekonomi i balans.

Siffror från Karolinska
- 1,3 miljoner öppenvårdsbesök genomförs årligen
- 85 000 slutenvårdstillfällen genomförs årligen
- 15 800 medarbetare