Kommentar till dagens publicering i media om personalsituationen på Funktionsområde Akut Solna på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Svenska Dagbladet skriver idag den 5 oktober om att personalomsättningen har ökat på Intensivakuten på Karolinska i Solna. Artikeln fokuserar på situationen för läkarna. Den 1 maj öppnade Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I linje med sjukhusets högspecialiserade uppdrag, tar Intensivakuten emot mycket svårt skadade och svårt sjuka patienter som kommer med ambulans, helikopter har accepterad remiss eller har en pågående behandling på Karolinska Solna.

- Vi i ledningen är väl medvetna om att det saknas medarbetare inom alla yrkesgrupper; båda läkare och omvårdnadspersonal, och tar detta på största allvar. Den nuvarande situationen har lösts genom inhyrda specialister i anestesi och intensivvård. Det är inte optimalt när erfaren personal slutar, men det är en temporär situation och för patienterna finns inga risker. De får en fullgod vård, säger Patrik Rossi.

I artikeln refereras till att c:a 50 läkare har slutat senaste två åren. Under samma period har ett antal läkare anställts; i nuläget är vår bedömning att det saknas ca 10 specialister och vi gör stora ansträngningar för att rekrytera. I ledningen prioriteras nu de aktiviteter som stöttar det pågående arbetet för att skapa hållbara och förutsägbara planeringsförhållanden för all personal.

- Vi har haft svårigheter på ledningsnivå att vara tillräckligt lyhörda kring denna situation. Trots de icke optimala förutsättningarna med svårt att hålla bemanning och samtidigt planera för flytt, ser jag att alla medarbetare gör sitt bästa för patienterna och ger dem den vård och omvårdnad de behöver.

- Avseende de personalförändringar som kommenteras i artikeln avsågs förändringar som gjordes under våren vilket inte framställdes helt tydligt, avslutar Patrik Rossi.