Uppdatering kring den höga luftfuktighetens påverkan på vården vid Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Under perioden med varmt och fuktigt väder har den relativa luftfuktigheten ibland överstigit 70% i sjukhusets lokaler. Hög luftfuktighet kan påverka kvaliteten på sterilt material och sjukhuset vidtar därför vissa åtgärder.

Samtliga byggnader i både Huddinge och Solna påverkas i viss grad av den höga luftfuktigheten. Sjukhusledningen har dagliga samråd med sjukhusets sakkunniga inom vårdhygien för att bedöma funktionaliteten i lokalerna.

Åtgärder i sjukhusbyggnaderna på grund av den höga luftfuktigheten

Några av de åtgärder som genomförts är:

  • Driftorganisationerna Locum och Coor utför systematiskt fuktmätningar i utrymmen som rapporterats som särskilt fuktkänsliga.
  • En högre temperatur tillåts för att hantera luftfuktigheten.
  • Luftkonditionering minskas nattetid där så är möjligt.
  • Avfuktningsanläggningar har satts ut i särskilt känsliga lokaler med god lokal effekt
  • Det finns också problem med kondensvatten, som faller ut från bland annat rörsystem och kylaggregat, i olika vårdutrymmen, inklusive några operationssalar.
  • Driftorganisationerna i både Solna och Huddinge gör extra ronderingar för att tömma de kärl som tillhör avfuktningsapparaterna.

Påverkan på vårdverksamheten

Inga operationer har hittills ställts in helt på Karolinska Universitetssjukhuset, men några operationer har skjutits upp några timmar, upp till ett dygn. En icke akut patient som ska få behandling med kateter via ljumsken har fått en senarelagd tid.

Karolinskas alla medarbetare och driftorganisationerna Locum/Caverion/Coor gör ett fantastiskt arbete i den situation som råder.

Vi beklagar de olägenheter som de varma lokalerna ibland medför för dig som patient.

Läs mer på Stockholms Läns Landstings webbplats