Nyinrättade Strategiska patient- och närståenderåd stärker patienternas delaktighet

Nyhet

Genom det nytillsatta Strategiska patient- och närståenderådet stärks patientinflytandet ytterligare. Rådet har till uppgift att driva och initiera sjukhusövergripande frågor som syftar till bättre vårdmöten för patienter och deras närstående. Angelica Frithiof, som har egen patienterfarenhet och länge arbetat med frågor som rör ökad patientinvolvering i vården, har valts till ordförande för rådet.

Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patient- och närståenderådet.

Rådets nya ordförande, Angelica Frithiof, är nu också på plats och gruppen har samlats till tre möten där de har börjat identifiera prioriterade områden som är viktiga för patienter och närstående.

- Genom det Strategiska patient- och närståenderådet stärks patienternas och närståendes ställning i sjukhusets beslutsprocesser. Det kan handla om allt ifrån trygghet vid tolkning, tillgänglighet i telefon och alternativa kontaktvägar till vården samt psykiskt stöd efter utskrivning och under vårdprocessen. Jag är otroligt glad över att få vara en del av ett så viktigt arbete, säger Angelica Frithiof.

Alla med erfarenhet av vård, som patient eller närstående, har kunnat söka till Strategiska patient- och närståenderådet. Det har inte varit nödvändigt med tidigare erfarenheter av föreningsarbete. Rådet sammanträder 6 - 8 gånger per år och mötena planeras så att också de som arbetar dagtid ska ha möjlighet att närvara.

Patientinflytande

Patientinflytande är en hörnsten i Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsmodell. Att involvera patienterna, utifrån sina erfarenheter, behov och förutsättningar, som en tillgång i vården utgör ett av sjukhusets viktigaste mål.