Arbetsmiljösäkring av nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nyhet

Att flytta in i ett nytt sjukhus är en stor förändring. Karolinskas arbetsmiljöspecialister har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat fram en sjukhusgemensam arbetsmiljösäkring i tre steg.

Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation arbeta med riskbedömningar kontinuerligt, bland annat när man gör förändringar.

- Vi ställde frågan till Sjusam (centrala samverkansgrupp på Karolinska) om hur vi borde göra arbetsmiljösäkringen på smartast sätt och kom fram till att vi skulle göra ett eget upplägg. Alla verksamheter borde inte själva behöva springa ut och titta på om lokalerna i nya byggnaden är arbetsmiljösäkra och har rätt fysiska förutsättningar. Så vi enades om en sjukhusgemensam arbetsmiljösäkring i tre steg, berättar Peter Ryd, arbetsmiljöspecialist på Karolinska.

Nya lokalerna

Första steget gick ut på att arbetsmiljöspecialist gjorde en okulär besiktning av samtliga nya lokaler tillsammans med huvudskyddsombuden. Vid detta tillfälle tittade man på alla typrum och typavdelningar, förde logg över alla rum och dokumenterade alla avvikelser. Materialet skickades sedan till alla teman och funktioner som ska flytta in, och första linjens chefer gick igenom det tillsammans med de lokala skyddsombuden. Cheferna uppdaterade också medarbetarna om de förbättringar som gjorts vid en arbetsplatsträff.

- Det tog två och ett halvt år att gå igenom alla 330 000 m2. Vissa problem löstes på en gång, andra problem ser man hur de ska lösas när man jobbat ett tag så alla åtgärder ville inte verksamheten ta innan de flyttat in och ser hur det fungerar i lokalerna, säger Peter Ryd.

Andra steget i arbetsmiljösäkringen är att alla verksamheter som flyttar in själva riskbedömer själva flyttillfället i förväg.

- De gör då en check på läget, om de har koll på alla prylar som ska med, om de har access till olika ytor, att alla hittar till omklädningsrummen och andra viktiga ställen och att man är tillräckligt med personal vid flyttillfället, berättar Peter Ryd.

Uppföljning och erfarenheter 

Sista och tredje steget är en uppföljning efter att man arbetat i lokalerna i sex månader. Då går chefer och skyddsombud i genom hur arbetsmiljön fungerar och agerar därefter. Dessutom ger detta en sjukhusövergripande en bild över om det finns saker som behöver förbättras på central nivå. En sådan uppföljning är gjord på de som flyttade in i november 2016.

- Där fick vi fram en massa data som sedan låg till grund för de åtgärder och anpassningar som vi gjorde i nya byggnaden före inflytten nu i år. Så det är en stor hjälp att vi flyttade i två steg, erfarenheterna från första flytten förbättrar nu nästa flytt, säger John Sjöström.

Flera viktiga delar

Arbetsmiljösäkringen är en del av arbetet med arbetsmiljön. En annan viktig del är allt arbete som bedrivs på andra håll i organisationen – t ex att titta på ritningar, planera vart olika verksamheter ska ligga, flödestester och träning på nya arbetssätt.

- Den nya sjukhusbyggnaden bjuder på en rad utmaningar eftersom det är byggt generellt så att olika verksamheter ska kunna fungera i byggnaden beroende på behovet under lång tid framåt. En del går att åtgärda men ibland behöver vi anpassa oss till huset och kanske arbeta på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt är ju flexibiliteten en viktig idé som ska göra att huset håller när vården utvecklas i framtiden, avslutar John Sjöström.

Text: Lisa Thorsén, Foto: Carin Tellström

Om arbetsmiljöarbete

Peter Ryd, Lisa Schmidt och John Sjöström är arbetsmiljöspecialister.