Kommentar till publicering i dagens DN om hanteringen av cancerköerna under sommaren 2017 på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Den information som finns i DN:s rapportering idag bygger på innehållet i Anders Miltons rapport ”Operationskapacitet för cancer i övre buken sommaren 2017” som presenterades den 29 maj. Sedan sommaren 2017 har ett flertal åtgärder vidtagits på Karolinska Universitetssjukhuset för att förbättra operationskapaciteten för cancer och effekterna av dessa syns sedan hösten i kortare väntetider för våra patienter.

Den 29 maj presenterade Anders Milton sin utredning om kapacitetsbristen för vissa typer av canceroperationer på Karolinska Universitetssjukhuset sommaren 2017. Rapporten från Anders Milton handlade om hanteringen av köerna där ett antal områden utreddes; bland annat planering av operationskapacitet, handläggningen av den uppkomna situationen med bristande kapacitet under sommaren samt kommunikationen relaterat till situationen. Delar av rapporten behandlar Karolinska Universitetssjukhusets interna eskaleringsprocess som ska säkra att patient- och verksamhetskritiska frågor lyfts till sjukhusledningen och sjukhusdirektören när beslut på en högre nivå krävs. Miltons rapport visar att eskaleringen av en viktig patientsäkerhetsrisk inte fungerade. Sjukhusledningen och sjukhusdirektören fick information, men frågan eskalerades aldrig då ansvariga chefer bedömde att de kunde lösa situationen, vilket i efterhand visade sig vara fel.

Sedan sommaren 2017 har ett flertal åtgärder vidtagits på Karolinska för att förbättra operationskapaciteten för cancer och effekterna av dessa syns sedan hösten i förbättrade väntetider.

1. Vi har utökat samarbetet mellan tema- och funktionschefer i regelbundna möten som leds av den operativa direktören
2. Eskaleringsprocess och ansvar har förtydligats med berörda verksamheter och funktioner
3. Rutinen för koordinering och uppföljning av kapacitet har förbättrats
4. För att få tidigare och tydligare signaler på väntetider i verksamheten har vår databearbetning utvecklats och förbättrats
5. Vi har utvecklat samarbetet i nätverket med övriga sjukhus inom SLL och med HSF

"Det är alltid mycket beklagligt när patienter utsätts för långa väntetider. Vår ambition är naturligtvis att våra patienter ska få vård i rätt tid. I dagsläget bedömer våra verksamheter att väntetiderna för dessa patienter ligger på en medicinskt acceptabel nivå. Vi har lagt ett stort arbete på sommarplaneringen i år för att i samverkan med andra vårdgivare säkra kapacitet till cancervården trots sommarens kapacitetsneddragningar", säger biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör Annika Tibell.