Tekniken i den nya sjukhusbyggnaden i Solna inför vårens inflytt

Nyhet

Nicke Svanvik är innovations- och utvecklingsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset och har även ansvar för verksamheten Medicinsk Teknik (MT) och MT programmet NKS. Inför den fortsatta inflytten berättar han här om hur läget är med den avancerade teknik som finns i byggnaden.

Den nya sjukhusbyggnaden i Solna innehåller mycket avancerad och modern teknik, vilket är en viktig del för att kunna bedriva högspecialiserad vård. Vid inflytten 2016 visade sig dock ett flertal problem och störningar med både IT-nätverket och medicin-tekniken i byggnaden. Många förbättringar och åtgärder har gjorts sedan dess, men vissa problem kvarstår att åtgärda. Här svarar innovationsdirektör Nicke Svanvik på några frågor inför den fortsatta inflytten i april.

Nicke Svanvik är innovations- och utvecklingsdirektör.

Hur ser du på tekniken i den nya sjukhusbyggnaden?

- Sjukhusbyggnaden är en av världens modernaste och tanken redan från början var att använda så avancerad teknik som möjligt, för att kunna ge så bra vård som möjligt. Vi använder den senaste tekniken i allt från hur vi övervakar patienter till hur vi möjliggör de avancerade operationer som bara kan utföras på Karolinska.

- Vidare är byggnaden utformad på ett visst sätt, t ex med enkelrum. Det ger många fördelar men ställer också högre krav på att hitta nya tekniklösningar som passar dessa moderna lokaler. Enkelrum kräver till exempel möjlighet till övervakning på distans. Men ny teknik kan också ha inkörningsproblem, vilket vi haft, och nu jobbar för att lösa.

Hur fungerar tekniken i nya byggnaden nu inför inflytten?

- I stort sett all medicin-teknik är beroende av IT-nätverket. I och med att nätverket nu är stabilare så fungerar tekniken mycket bättre, men det finns fortfarande delar som inte fungerar bra och vi fortsätter se över alla tekniska lösningar, vårt fokus är att de ska vara patientsäkra och möjliggöra en god arbetsmiljö.
- Teknik som vi inte anser ger den funktionalitet, eller har den användarvänlighet vi vill i sitt nuvarande utförande, avvaktar vi med att införa. Det gäller till exempel så kallade PAMS-telefoner och digitala skärmar för spegling av vitaldata och medicinisk information (slavskärmar). Vi jobbar ihop med leverantörerna för att förbättra dessa delar.

Har vi förändrat något i införandet av tekniken med tanke på de problem som varit?

- Vår vision ligger kvar om att nå full funktionalitet på den nya tekniken i huset, men vi har valt ett försiktigare och stegvist införande av ny teknik, återigen med fokus på patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Ibland leder det till att vi temporärt installerar gammal teknik som vi fasar ut mot nyare lösningar när de uppfyller våra krav.

- Vi har också tagit fram en rutin för helhetsgodkännande av vårdytor som även innefattar teknik och utrustning, där en kliniskt funktionsansvarig (KFA) tillsammans med en tekniskt funktionsansvarig går igenom varenda vårdyta som ska driftsättas och säkerställer att all utrustning finns på plats och att vårdytan fungerar för avsedd användning. Här identifierar man också avvikelser och rättar till dem före inflytt.

- Sist men inte minst har vi tillsatt en etableringsorganisation, som inte fanns vid förra inflytten. Den tar över ansvaret för att åtgärda alla problem som dyker upp efter inflytt. Där sitter rätt personer med mandat och snabba eskaleringsmöjligheter som kan hantera de problem som uppkommer.

Det sägs att det blir förändringar i sterilcentralen i nya byggnaden – vad handlar detta om?

- I den nya byggnaden försörjer vi alla operationssalar med engångs– och flergångssterilt material från en centralt belägen sterilcentral och sterillager genom vår just-in-time-lösning och AGV-robotar. Sterilcentralen är kärnan i denna process och det är av yttersta vikt att vi kan garantera nödvändig leverans och kvalitet för att upprätthålla vår operationskapacitet i den nya sjukhusbyggnaden.

- Efter driftsättningen 2016 har det funnits ett antal inkörningsproblem och i december beslutade vi om att starta en arbetsgrupp där flera verksamheter jobbar tillsammans med att komma tillrätta med dessa problem. Detta har redan lett till positiva effekter på kvalitet, leveransförmåga och effektivitet.

- När vi simulerade full drift (efter höstens flyttar) identifierade arbetsgruppen ett kapacitetsproblem som handlar om disk av de vagnar som används för transport av sterilt material. Vi behöver utöka denna kapacitet och kommer därför att göra en ombyggnation av sterilcentralen. Vi arbetar för att färdigställa detta innan flyttpaket 3 och 4 utan att påverka pågående vårdproduktion.

Läs mer