Samarbete kring hjärtkirurgi

Nyhet

Behovet av hjärtoperationer har under de senaste åren ökat beroende på utvidgade indikationer och en ökande befolkning. Detta har lett till att kön till hjärtkirurgi har växt. Verksamheten har idag inte möjlighet att utföra ingreppen inom den stipulerade 90-dagars vårdgarantin på grund av brist på intensivvårdsplatser och vårdplatser.

Tema Hjärta och Kärl på Karolinska Universitetssjukhuset utförde under 2017 totalt 849 öppna hjärtoperationer (2016; 871). Karolinska har för avsikt att öka sin kapacitet för hjärtkirurgi under 2018, för att i slutet av året vara i takt med en produktion på ca 1200 hjärtoperationer/år. Ett projektarbete för detta är påbörjat och har lett till att vi både kunnat öka våra avdelningsplatser och från i mars också vår intensivvårdskapacitet.

Ett intensivt kvalitetsförbättringsarbete inom den nya organisationen har drivits under året och interna jämförelser med tidigare år visar på en klar förbättring i såväl Solna som i Huddinge. Nationella jämförelser av kvalitetsindex publiceras på Alla hjärtans dag 14 februari av Swedeheart. Verksamhetens patientminienkät visar också att 96,7 % av patienter rekommenderar Tema Hjärta och Kärl till andra patienter med liknande sjukdom/besvär (Andelen avser patienter som svarat "Ja, helt och hållet").

Dock, att vänta på hjärtkirurgi är förenat med ökad risk för död (1). Denna risk går att minska med hjälp av riskbedömning av enskilda patienter, men går ej att eliminera och längre tid i kö innebär ökad risk. De väntetider vi nu har innebär en icke acceptabel risk för patienterna och behöver därför åtgärdas omgående. Med respekt för patientens egna önskemål är det vår skyldighet att informera om den medicinska risken och erbjuda likvärdig vård av annan vårdgivare, och detta är vår rutin för patienter som väntat över 90 dagar på hjärtkirurgi. Den växande vårdkön kräver dock akuta åtgärder.

Vi har under förra året skickat 78 patienter till andra universitetssjukhus för hjärtkirurgi, majoriteten till Örebro. De universitetssjukhus i Sverige där hjärtoperationer utförs kan inte avlasta Karolinska i den utsträckning som behövs i nuläget.

Vår bedömning är att när det gäller att inom överskådlig tid klara volymen så är möjligheterna bland kända utförare i Sverige uttömd, varför det finns ett behov av att genom upphandling knyta till oss utförare även utanför Sverige. I upphandlingen, som avser de vanligaste ingreppen, dvs kranskärlsoperation och aortaklaffkirurgi, kravställs att utförande enhet har likvärdig kvalitet som Karolinska. Patienternas behov av att på enkelt och säkert sätt kunna kommunicera på svenska, eller språk som är rimligt enkelt för svenskspråkig patient att förstå, kravställs.

Den klinik som i nuläget identifierats att på kort tid kunna uppfylla ovanstående krav och har kapacitet att klara relevanta volymer är Feiringklinikken, i Oslo som drivs av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke .Därför har beslut fattats av tema- och sjukhusledningen:

 • att fortsätta pågående arbete med konkurrensutsatt upphandling av 80 hjärtoperationer, inkl option på ytterligare 40 operationer
 • att, i avvaktan på ovanstående, av Feiringkliniken löpande direktupphandla maximalt den volym som är nödvändig för att hålla väntetider under den nivå där det föreligger en medicinsk risk för ett antal av patienterna som väntat länge på operation (1).
 • att omgående kontakta patienter som ska genomgå kranskärls- och aortaklaffkirurgi med väntetid > 90 dagar och erbjuda operation hos annan vårdgivare samt att hjälpa patienter och anhöriga med praktiska detaljer kring resa och uppehälle

Utifrån medicinsk indikation har redan i dagsläget 3 patienter skickats till Feiringklinikken för åtgärd.

Fakta

Fakta den 9 februari 2018, Tema Hjärta och Kärl

 

Antalet disponibla vårdplatser

 • Plan 12: 21
 • Plan 11: 24
 • C14: 16
 • ThIVA: 8

Skickade till extern vårdgivare under 2017

 • Örebro: 69
 • Uppsala: 5
 • Lund: 2
 • Göteborg: 1
 • Linköping: 1

Antal hjärtkirurgi patienter i kö

 • 89 st. >90 dagar
 • 237 st. totalt

Referens:
1. Head SJ, da Costa BR, Beumer B, Stefanini GG, Alfonso F, Clemmensen PM, et al. Adverse events while awaiting myocardial revascularization: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cardiothorac Surg. 2017;52(2):206-17.