Arbetet med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i nya sjukhusbyggnaden pågår

Nyhet

Flyttprocesser, driftsättning och inkörning i den nya sjukhusbyggnaden har inneburit stora utmaningar, inte minst för arbetsmiljön för Karolinskas medarbetare. Läkarföreningen har genom ett brev som skickades till sjukhusledningen den 9 februari 2018 begärt att Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen ska vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i den nya sjukhusbyggnaden (NKS). Sjukhusdirektören, Melvin Samsom har idag den 18 februari, skickat ett svar till Läkarföreningen.

- Sjukhusledningen delar Läkarföreningens ambition att åstadkomma en bra arbetsmiljö i den nya sjukhusbyggnaden; många av de utpekade områden är kända och antingen redan åtgärdade eller under arbete. Vi kan samtidigt se att vissa områden tar för lång tid att åtgärda, vilket inte är tillfredsställande. Karolinska är en del i en mycket komplex struktur där det finns flera intressenter i många beslutsprocesser, säger sjukhusdirektören Melvin Samsom.

- Det pågår ett strukturerat arbete med arbetsmiljöförbättringar i den nya sjukhusbyggnaden. Ett flertal av de frågor som Läkarföreningen lyfter adresseras i olika arbetsgrupper med representanter från verksamheten och där även skyddsombud medverkar. Det förs också kontinuerlig dialog i andra forum, med fackliga representanter, skyddsombud, medarbetare och chefer. Målsättningen är att åstadkomma en arbetsplats där personalen trivs, utvecklas och får möjlighet att bedriva vård, forskning och utbildning i världsklass säger sjukhusdirektören.

- Frågorna som berör många olika aktörer har varit många och komplexa; de har hanterats i ett stort antal olika arbetsgrupper och forum som ansetts bäst lämpade att lösa uppgiften. Vi instämmer dock med Läkarföreningen om behovet av omtag kring hur vi skall använda de samordnande forum för NKS där sjukhusledningen och de fackliga organisationerna, inklusive skyddsombud medverkar, avslutar Anna Karin Samuelson, HR direktör.

Summering av åtgärder och pågående arbetet som beskrivs i svaret till Läkarföreningen

 • Allokering av väl fungerande administrativa arbetsplatser som ligger inom ramen för de byggnader och lokaler som upplåts åt Karolinska Universitetssjukhuset är en integrerad del i processen för flytt till den nya sjukhusbyggnaden.
 • Arbetsplatser för dokumentation ingår i de projekt som hanterar utformning, inredning och användning av administrativa arbetsplatser. Flyttförloppet har inneburit interimslösningar samt att alla lokaler inte varit tillgängliga.
 • Arbetsytornas användning och funktion har varit och är föremål för kontinuerligt arbete och utveckling. Det som inte har fungerat tillfredsställande har fångats upp och adresserats för åtgärd.
 • Läkemedelsrummens funktion vad gäller ventilation och temperatur har tidigt fångats upp som ej tillfredsställande. Karolinska har krävt omtag av frågan av samtliga intressenter och inväntar återkoppling för att säkerställa en god arbetsmiljö i såväl inflyttade som kommande 48 läkemedelsrum rum.
 • Instruktioner för användandet av förrådsutrymmen på ett säkert och belastningsergonomiskt gott sätt har skickats till berörda verksamheter. Förrådshållning inom NKS bygger till stor del på JIT-funktion ("just in time"), varför närförrådens storlek begränsats.
 • Ansvariga på sjukhuset informerar kontinuerligt om det pågående arbetet som görs av SLL IT tillsammans med Karolinska IT för att förbättra tekniken och åtgärda uppkomna fel och brister. Frågorna har också särskilt behandlats i samtliga samverkansforum där skyddsombud fått möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
 • Arbete pågår för att säkerställa att det finns jourrum för samtliga jourlinjer, fördelat på hur behovet av närhet till verksamheten ser ut.
 • I designen av operationsrummen i nya byggnaden har ett 60-tal verksamhetsrepresentanter (bland dessa fanns kirurger, läkare, anestesiläkare, operationssköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor, inklusive skyddsombud, m fl) varit delaktiga för att åstadkomma den bästa och optimala utformning av operationssalarna.
 • När omklädningsrum finns i norra manteln på de våningsplan i nya sjukhusbyggnaden där operationsverksamhet finns. Dessa rum är utrustade med Z-klädskåp för berörda medarbetare och duschmöjlighet finns tillgänglig. Lokalerna är besökta i samband med arbetsmiljösäkringen och inga nedslag finns gällande dess användning.
 • För samtliga patientverksamheter med strålning gäller generellt att det ska finnas en radiologisk samt en strålningsfysikalisk (sjukhusfysiker) kompetens knuten till verksamheten i syfte att säkerställa att den verksamhet som bedrivs sker under adekvata betingelser ur strålskyddshänseende (personal, patient, yttre miljö). Sådan kompetens finns för nästan samtliga operationsverksamheter (inkl hybrid-/angiosalar).
 • Beslut finns att olefinkläder inte ska användas annat än i undantagsfall.
 • Sjukhuset har tillsammans med NKS Bygg, Coor och Skanska löpande under 2017 och början av 2018 ställt krav och följt de åtgärder som krävts för att säkerställa en välfungerande dörr och hissfunktion på NKS fas 4.