Forskargruppernas flytt till nya forskningshuset senareläggs ytterligare

Nyhet

På grund av nätverksproblem som beror på defekta nätverkskomponenter i den nya sjukhusbyggnaden i Solna så kommer forskargruppernas flytt in i det nya forskningshuset BioClinicum att skjutas upp ytterligare. Den interimslösning som diskuterats bedöms inte heller som tillräckligt funktionell för forsknings- och utbildningsverksamheten. Nytt flyttdatum meddelas så snart alla förutsättningar är klarlagda.

Enligt tidigare planering skulle forskargrupper från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet flytta in i det nya forskningshuset, BioClinicum, på sjukhusområdet i Solna i mitten av januari 2018. På grund av defekta komponenter i nätverket som ledde till nätverksstörningar i den nya sjukhusbyggnaden beslutade program- och sjukhusledningen i december att skjuta på inflytten. Beslutet togs av hänsyn till patientsäkerheten eftersom leverantören och SLL IT inte kunde garantera att nätverket i de husdelar som har vårdverksamhet inte skulle påverkas negativt när belastningen på nätverket ökade vid en ytterligare inflytt.

Grundproblemet är att den fasta nätverkslösning som levererats innehåller ett antal defekta huvudkomponenter. Dessa så kallade core switchar behöver nu bytas ut, vilket är ett pågående arbete.

Under julhelgerna har program- och sjukhusledning tillsammans med leverantören och SLL IT diskuterat huruvida en temporär lösning skulle kunna sättas upp som ändå möjliggjorde en flytt in i forskningshuset i början av året. Förutsättningen skulle vara att interimslösningen både innebär tillräcklig funktionalitet för forskargrupperna samt att införandet inte riskerar ytterligare störningar i nätverket i redan driftsatta delar av huset.

Lösningen har nu analyserats av verksamheten med slutsatsen att majoriteten (2/3) av forskargrupperna inte anser den tillräckligt funktionell för att kunna flytta in enligt plan. Dessutom finns risk för störningar i nätet för den redan driftsatta vården i byggnaden när lösningen installeras.

Mot bakgrund av dessa faktorer har företrädare för Karolinska Universitetssjukhusets teman, funktioner och forskningsverksamhet, KI samt program- och sjukhusledning idag beslutat att inte införa interimslösningen, vilket innebär att flytten senareläggs ytterligare.

Nu påbörjas analys och ny flyttplanering utifrån forskargruppernas förutsättningar, tidplanen för ny nätverkslösning och andra logistiska förutsättningar. Inflyttande FoU-verksamhet i BioClinicum bör därmed planera för fortsatt verksamhet i nuvarande lokaler under våren i väntan på nytt beslut om flyttdatum.

- Nätverksproblemen har redan inneburit en försening av forskargruppernas flytt och nu blir den ännu senare. Jag beklagar verkligen detta. Men kan våra leverantörer inte erbjuda en tillräckligt funktionell lösning för forskningsproduktionen och samtidigt inte garantera att införandet är riskfritt är det rätt beslut att ta. Vi fortsätter att göra allt vi kan, tillsammans med leverantören och SLL IT, för att flytten ska ske så snart som möjligt och med hänsyn tagen till forskningsverksamhetens behov och förutsättningar, säger Stanley Holsteiner, programchef för NKS.

Fakta

Karolinska Universitetssjukhuset har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning. Forskningshuset, kallat BioClinicum, i Solna är en viktig satsning för att öka integrationen mellan dessa uppdrag, och att stärka samverkan med Karolinska Institutet (KI) samt den translationella forskningen så att forskningsresultat snabbare kommer patienter till del.

I den nya Life Science-miljön som byggs upp i Solna kommer ett modernt forsknings- och utbildningskluster att skapas mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI. I forskningshuset kommer över 100 forskargrupper, närmare 1000 personer, att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och KI.

En större översyn pågår av nätverkslösningarna i den nya sjukhusbyggnaden under ledning av IT-direktörerna på SLL och Karolinska Universitetssjukhuset med syftet att identifiera alla nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att garantera ett stabilt nätverk.