Strategisk inriktning 2018

Nyhet

Vid dagens sista styrelsemöte för året presenterade sjukhusdirektör Melvin Samsom den strategiska inriktningen för 2018.

Hälso- och sjukvården förändras i en allt snabbare takt. Vi på Karolinska Universitetssjukhuset ska vara en självklar och drivande aktör i denna utveckling – i Stockholmsområdet, i Sverige och globalt. Omvärlden förändras i snabb takt, genom bättre medicinsk teknik, ökad digitalisering och patienter som förväntar sig mer delaktighet. Dessa faktorer vill vi på Karolinska möta genom att bygga en universitetssjukvård i världsklass med visionen Patienten först som ledstjärna.

Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig dessutom, tillsammans med övriga vårdgivare inom Stockholms läns landsting, mitt i genomförandet av en både ambitiös och nödvändig förändring; Framtidsplanen. Förändringen påkallas av att hälso- och sjukvårdssystemet måste hitta nya sätt att lösa de ständigt återkommande utmaningarna med kapacitet och ekonomi. Vi har nu ett utmanande år framför oss: 2018 ska den största delen av Framtidsplanen genomföras.

Karolinskas nya uppdrag

Karolinska Universitetssjukhusets nya uppdrag är mycket tydligt. Vi ska fokusera på den mest högspecialiserade vården i Stockholm. Vård som inte är högspecialiserad ska flyttas till andra vårdgivare. Under 2018 kommer detta uppdrag att genomföras fullt där en viktig del är att vi går från en öppen akutmottagning för vuxna i Solna till en intensivakut; en helt ny nivå av sjukvård. Huddinge kommer att stödja det högspecialiserade uppdraget, men där planeras även för en utökning av det akuta uppdraget.

Vi kommer att genomföra vårt uppdrag. Vi ska säkerställa att vi tar hand om just de patienter som behöver vår kapacitet och omdirigera andra patienter till andra vårdgivare enligt den plan som finns.

 • Karolinska får ett mer högspecialiserat och därmed mindre uppdrag, vilket innebär att vår budget enligt beslut och plan minskats med 1 miljard SEK. Vi har sedan länge planerat och kommer att anpassa våra kostnader och vår bemanning till detta.
 • En viktig del i att kunna genomföra vårt uppdrag är att samverkan i nätverket med övriga vårdgivare och landstingssystemet fungerar enligt plan; under 2017 har cirka 50% av planerad utflytt realiserats. Under den fortsatta utflytten av vård kommer vi konsekvent att följa upp resultaten och anpassa planerna till hur det går.

Öka vår kapacitet

Karolinska har idag utmaningar med att hålla uppe den vårdkapacitet som behövs, vilket beror på bristen på sjuksköterskor. Trots detta genomför vi 95% av vårt vårduppdrag, samtidigt som vi genomför ett av de största förändringsprogrammen någonsin. Under 2018 kommer ett stort fokus att ligga på att öka kapaciteten, särskilt för de patientgrupper där vi är ensamutförare.

 • Karolinska ska förbättra sin effektivitet genom
  - Bättre planering av resurser där vårdplats- och operationskapacitet ska vara fullständigt synkroniserade.
  - Vår vårdplatskapacitet ska användas så effektivt som möjligt. Detta betyder att vi måste flytta över patienter så snabbt och bra som möjligt till andra vårdgivare i systemet, t ex genom snabbare utskrivningar.
  - Vi ökar dagvård och dagkirurgi och minskar på så sätt behovet av vårdplatser, vilket också är det bästa för patienten.
 • Vi ska förbättra vår effektivitet genom nya arbetssätt, som t ex workshifting, där varje yrkesgrupp används till rätt uppgift – det ger till exempel sjuksköterskor mer tid för sina specifika uppgifter.
 • För att minska väntetider upphandlar vi extern vårdplats- och operationskapacitet. Detta kommer också att krävas under flytten 2018 då tidigare sjukhusflyttar nationellt och internationellt visat att det är nödvändigt att tillfälligt minska kapaciteten, under en sådan flytt. Vi kommer att samarbeta med de andra sjukhusen i Stockholm samt övriga universitetssjukhus i Sverige kring detta.

En mer attraktiv arbetsgivare

Karolinska satsar nu på ett nytt kraftfullt program för att bli en attraktiv arbetsgivare.

 • Vi kommer att tydliggöra det erbjudande vi har till potentiella medarbetare om att arbeta i Sveriges mest högspecialiserade sjukvårdsorganisation.
 • För att göra verklighet av vår vision om "Patienten först" har vi infört en ny verksamhetsmodell som utgår från patienterna och involverar dem i besluten om sin vård på ett bättre sätt än tidigare. Modellen möjliggör också för ett tydligare chefsansvar och för olika yrkesgrupper att hitta nya karriärvägar – delar som bidrar till att sjukhuset kan bli mer attraktiv som arbetsgivare.
 • Genom att införa hälsosamma scheman, vårdtyngdsmätning, kompetensstegar och att förbättra ledarskapet tar vi kraftfulla steg för att förbättra arbetsmiljön.
 • Vi tittar igenom arbetstidsmodeller och löner.
 • Vi gör en särskild satsning på sjuksköterskor inom vår 24/7-verksamhet.

Flytten till en ny sjukhusbyggnad ska genomföras fullt ut 2018

Under 2018 kommer den nya sjukhusbyggnaden i Solna, NKS, att öppnas helt. Karolinska ser fram emot att ta denna moderna, högteknologiska och unika byggnad i bruk, som kommer att hjälpa oss att nå de ambitioner vi och Stockholms läns landsting har att vara ett världsledande universitetssjukhus.

Flytten påbörjades med vissa verksamheter 2016, men kommer att vara mer omfattande och komplex 2018. Vi arbetar med ett stort förberedelse- och planeringsarbete, där vi också tar tillvara lärdomar från förra flytten.

 • Vi flyttar till NKS i fyra perioder. Det finns ett mycket detaljerat schema för detta, som kommer att följas upp veckovis.
 • Alla medarbetare är aktiva och delaktiga i arbetet med att flytta till den nya byggnaden. De visar ett stort engagemang samtidigt som de levererar daglig vårdverksamhet. En tillfällig reduktion av vårdkapaciteten kommer att göras under flytten.
 • Karolinska kommer att fokusera på att få ett stabilt IT-system i byggnaden, i nära samarbete med SLL IT och IT-leverantörerna.
 • Karolinska omorganiserar sin IT- och MT-verksamhet samt anställer personer med hög kompetens inom IT och MT för att minska behovet av att använda konsulter i verksamheten.
 • Vi fasar alltid ut konsulter så snabbt som möjligt när de inte längre behövs, men under 2018 är det nödvändigt att fortsatt använda ett antal externa konsulter för att klara den stora och komplexa flytt som då ska ske.