Kostnader för användning av konsulter våren 2017

Nyhet

Som tidigare kommunicerats har Karolinska Universitetssjukhuset anlitat konsultbyrån BCG under en begränsad tid för arbetet med övergången till en ny verksamhetsmodell och att flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset anlitade Boston Consulting Group (BCG) i samband med arbetet med övergången till nya Karolinska; inflytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna samt introduktionen av den nya verksamhetsmodellen.

Sjukhuset har anlitat BCG under en begränsad tid för komplex programledning, avancerad analys, facilitering av workshops samt projektstöd. Karolinska fasar ut konsulter när deras uppdrag är slutfört, vilket gjordes med Boston Consulting Group strax före sommaren 2017.

BCG avropades fram till sommaren 2017 från ett av Stockholms läns landstings ramavtal. Karolinska har följt utfallet - antal timmar per konsult respektive konsultnivå - noga varje månad, och vid eventuell avvikelse har fakturan korrigerats i efterhand.

Nedan finns en redovisning för de totalt 22,8 Mkr som använts för konsultstöd från BCG under våren 2017. Alla siffror redovisas exkl. moms eftersom det speglar den utgift sjukhuset har (I DN anges siffror inklusive moms men sjukhuset betalar inte momskostnader).

Konsultstöd har anlitats i följande tre områden under våren 2017:

1. Stöd till sjukhusövergripande arbete med ny verksamhetsmodell samt nya sjukhusbyggnaden

Karolinska behövde stöd i ett antal olika delar inför övergången till ny verksamhetsmodell. Stöd var viktigt för att klara tidsplanen inför inflytt till NKS där den höga arbetsbelastningen krävde resursförstärkning under en begränsad tid, samt behov fanns av hög kompetens inom komplex programledning och stöd till omfattande analysarbete. Detta var temporära resurser som behövdes under en avgränsad period.

Stödet från BCG under våren 2017 användes till följande:

  • Sjukhusövergripande programstyrning, tidsplaner mm inför övergången till ny verksamhetsmodell
  • Utveckling av en informationsförsörjningsplattform för att automatisera och digitalisera verksamhetsuppföljning
  • Arbete med kvalificerat projektstöd till HR-processer
  • Arbete med den fysiska allokeringen av vårdverksamheten i NKS

2. Stöd till lokalt arbete med ny verksamhetsmodell samt nya sjukhusbyggnaden

Särskilt stöd vid förberedelser för övergång till NKS och ny verksamhetsmodell för ett av Karolinskas sju teman.

3. Stöd till IT-arbete kopplat till flytt till nya sjukhusbyggnaden samt nya verksamhetsmodellen

Stöd har använts till arbete med IT-system och struktur kopplat till inflyttningen i en ny sjukhusbyggnad där vårdverksamheten arbetar tillsammans på ett helt nytt sätt på vårdytorna. Flytten till en ny sjukhusbyggnad har drivit behovet av förändringarna i IT-systemen, och arbetet har koordinerats med övergången till en ny verksamhetsmodell. Stödet har till exempel handlat om:

  • Projektledningsstöd till IT-staben i arbetet att förbereda verksamheten och IT-systemen inför flytt till NKS och implementering av ny verksamhetsmodell. Detta har bland annat innefattat komplext utredningsarbete och framtagande av omfattande underlag inför beslut.
  • Stöd i upprättelsen av ny masterdatastruktur för NKS.

Då projektet är Karolinska IT:s största och mest resurskrävande projekt 2017 har de interna resurserna inte täckt behovet och vi har därför anlitat externa konsulter.

Mer information