Forskargruppernas flytt till nytt forskningshus senareläggs

Nyhet

Enligt tidigare planering skulle forskargrupper från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet flytta in i det nya forskningshuset, BioClinicum, på sjukhusområdet i Solna i mitten av januari 2018. Programledningen och sjukhusledningen har nu beslutat att skjuta på flytten på grund av att nätverket i forskningsbyggnaden riskerar att påverka nätet i de redan driftsatta byggnaderna negativt, och därmed även patientsäkerheten.

- Tillsammans med SLL IT och leverantören har vi gått igenom situationen och bedömt att vi inte kan utesluta att nätverket i sjukhusbyggnaden, och därmed vårdverksamheten, påverkas vid en inflytt. Nätverket behöver därför stabiliseras innan fler verksamheter tar nätverket i bruk, säger Anders Jönebratt, IT-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Nätverksstörningarna under november tydliggjorde problemen med nätverken och ledde till både en översyn av hela nätverket, och att ledningen ville ta ny ställning till tidplanen. Översynen pågår nu under ledning av IT-direktörerna på SLL och Karolinska Universitetssjukhuset med syftet att identifiera de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas.

När flytten istället kommer att ske är ännu inte beslutat. Statusuppdatering kommer att ges efter helgerna. Programledningen ser över de olika faktorer som behöver gås igenom och sätter sedan ett nytt flyttdatum.

- Det är oerhört tråkigt att vi inte kan genomföra flytten för forskargrupperna i januari. Många har lagt väldigt mycket arbete på att förbereda både driftsättning, flytt och olika projekt som ska starta upp när man flyttat över. Men patientsäkerheten måste alltid gå först och det är mot den vi utvärderar vår flyttplanering. Är det inte patientsäkert så kan vi inte flytta in. Nu ska vi så snabbt som möjligt identifiera åtgärder och sätta en ny tidplan för forskarnas inflytt i det nya huset, säger Stanley Holsteiner, programchef för NKS.

FAKTA

Karolinska Universitetssjukhuset har ett tredelat uppdrag för vård, forskning och utbildning. Forskningshuset, kallat Bioclinicum, i Solna är en viktig satsning för att öka integrationen mellan dessa uppdrag, och att stärka samverkan med Karolinska Institutet (KI) samt den translationella forskningen så att forskningsresultat snabbare kommer patienter till del.

I den nya Life Science-miljön som nu byggs upp i Solna kommer ett modernt forsknings- och utbildningskluster att skapas mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI. I forskningshuset kommer över 100 forskargrupper, närmare 1000 personer, att samlas från olika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och KI.