Hela organisationen i nya verksamhetsmodellen

Nyhet

Den 2 oktober gick tema Cancer, tema Inflammation och Infektion, tema Neuro och tema Trauma och Reparativ Medicin över i ny organisation. Det innebär att hela Karolinska Universitetssjukhuset nu arbetar i den nya verksamhetsmodellen.

Arbetet med en ny verksamhetsmodell har skett i faser. I juni 2016 gick de första temana och funktionera över i den nya modellen - Tema Hjärta och Kärl, Tema Barn och Kvinnosjukvård och Funktionerna Akut, Perioperativ Medicin och Intensivvård, Hälsoprofessioner och Bild och Funktion. Den 1 september 2017 följde tema Åldrande och Karolinska Universitetslaboratoriet. Nu går alltså de återstående delarna över i nya modellen.

Karolinskas nya organisation utgår från visionen "Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården". Logiken för hur verksamheten organiseras tar sin utgångspunkt i patienten och dennes resa genom vården, eftersom patienten ofta upplever vården som en "resa", där man går mellan bedömningar och behandlingar och siktar på ett mål – att bli frisk. Syftet är att förbättra denna resa - både på Karolinska och i hela nätverkssjukvården.

Patienten är utgångspunkten

I arbetet med den nya verksamhetsmodellen har man dels tagit intryck av de goda exempel på integrerade vårdkedjor som sedan tidigare funnits på Karolinska och vidareutvecklat dem, dels försökt sätta fingret på vad som skulle kunna sätta patienten först på ett ännu bättre sätt än tidigare. Patienten har alltid kommit först i vården, men genom att nu lyfta upp patientresan på en organisatorisk nivå är avsikten att skapa mer kraft i förbättringsarbetet.

Patienten ska bli mer delaktig i sin vård, och sjukhuset bli bättre på att fånga upp de utfallsmått som patienten tycker är viktigast och mäta och följa upp dem. Besluten ska fattas närmare patienten och mer mandat ska flyttas från sjukhusledning och staber ner till patientflöden och patientflödesledningsgrupper.

Vård, forskning och utbildning integreras tydligare

En annan central del i den nya modellen är att integrera vård, forskning och utbildning tydligare. Det är Karolinskas uppdrag som universitetssjukhus att utföra dessa tre delar, och det är viktigt att förstärka sambanden mellan dem. Det är särskilt tydligt för de komplexa patienter som Karolinska kommer att vårda i än högre utsträckning i det nya, förtydligade högspecialiserade uppdraget.

Karolinska Institutet har varit med under förändringsarbetet och arbetat fram en organisation som ska fungera så bra som möjligt, sjukhuset och universitetet emellan.