Grattis till alla Karolinapristagare!

Nyhet

Under högtidliga former har årets Karolinapriser delats ut till medarbetare för föredömliga insatser i arbetet. Både enskilda personer, mottagningar och arbetslag finns bland pristagarna. Det är kollegerna som nominerar till priset.

Jag har världens bästa jobb", "Tack till mina fina medarbetare", "Priset hade inte varit möjligt utan mina proffsiga kollegor" och "Det är alltid roligt att gå till jobbet". Så lät några av tacktalen under prisceremonin då Karolinapriset delades ut i Birkeaulan Karolinska Huddinge under högtidliga former i måndags.

Karolinapriset delades ut i kategorierna: Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "patienten först", Föredömligt patientflödes- och kvalitetsarbete, Föredömligt ledarskap,  Föredömlig utbildning/handledarinsats, Föredömlig klinisk forskningsinsats och Föredömligt medarbetarskap inom varje Tema och Funktion. Nomineringarna kommer från medarbetare på sjukhuset.

Blommor, diplom och motiveringar till priserna delades ut på scenen och långa rader tacktal hölls. Alla rörande eniga i sin tur i hyllningarna till medarbetare, arbetslag och chefer. Bland annat sa Liselott Hult, sjuksköterska inom Tema Hjärta & Kärl som fick priset föredömligt medarbetarskap:

- Det är lätt att vara en god medarbetare när man har så goda kollegor och trevliga patienter som jag har.

Robert Fungmark, teknisk samordnare på Karolinska universitetslaboratoriet, KUL, fick priset Föredömligt medarbetarskap för sin funktion:
- Tack till alla medarbetare på KUL som har fått mig att bli den medarbetare jag är i dag.


Erika Lundström, som fick samma pris för Tema Åldrande sa:
- Det är lätt att vara en föredömlig medarbetare när man har kollegor som är lätta att jobba med varje dag!

Stående hurrarop

Prisutdelningen avslutades med stående hurrarop för pristagarna varvid mingel och fotografering tog vid.

För ST-läkaren Lisa Twetman, vinnare av Föredömligt medarbetarskap på Tema Barn och Kvinnosjukvård, har priset stor betydelse:

- Ja verkligen, det betyder jättemycket. Ett sånt här pris ökar motivationen och är en jätteboost för mig som är i början av karriären. Jag är rörd, förundrad, chockad och jätteglad!

Linda Holmström, som fick priset Föredömlig klinisk forskningsinsats höll med:

- Det här priset betyder att klinisk forskning i samverkan kommer fram till fler än mina närmsta kollegor. Det handlar om att förbättra vården för patienter och att vi orkar fortsätta med det trots stora förändringar.

Alla pristagare och prismotiveringar :

Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "patienten först"

Vinnarna är BarncancerApp-gruppen: Gunnar Cleve, Johan Malmros, Annica Filander, Ulrika Persson, Linn Petttersson, Margareta af Sandeberg och Therese Sjöberg.

Motivering
: Vinnarna har skapat en dynamisk informationskälla för korrekt, aktuell och förebyggande information till barn som vårdas för cancer och deras familjer. När ett barn behandlas mot cancer och livet ställs på ända, behöver allt annat omkring vara enkelt. En sak som vinnarna har tagit tillvara på är att praktisk information från sjukhuset är lättillgängligt och gjort det möjligt att få tillgång till information i samma stund som man behöver den. Att via en app kunna ge stöd till föräldrar och närstående vars barn är under cancerbehandling.


Föredömligt Ledarskap

Vinnarna: Föredömligt Ledarskap, har i år två vinnare: Kristina Hambraeus-Jonzon och Regina Karlsson

Motivering Kristina Hambraeus-Jonzon:
 Vinnaren har genom många års arbete både lokalt och nationellt bidragit till att stärka specialistläkarutbildningens ställning. Hon visar omsorg för varje enskild ST-läkare och drivs av övertygelsen att läkarna som vi utbildar nu måste lyftas till en kompetens som överträffar dagens specialisters för att kunna garantera framtidens patienter utmärkt vård.
 Hennes ledarskap präglas av långsiktighet, noggrannhet, tydlighet och en nyfiken dynamisk inställning. Med sitt fasta handslag, varma hjärta och enorma engagemang för patienterna, verksamheten och alla medarbetare, är hon ett föredöme och en inspiration för framtidens specialister, pedagoger och ledare inom Karolinska.


Motivering Regina Karlsson
: Vinnaren låter medarbetarnas intresse och engagemang styra deras arbete, där hon som ledare alltid uppmuntrar och stöttar. Hon ser till att rätt person är på rätt plats och har sen dag ett arbetat för att förbättra sin avdelning. Med ett tydligt ledarskap har en följd av förbättringarna som vinnaren arbetat för resulterat i 100% patientnöjdhet. I och med de små och stora förändringsarbeten som drivits fram av vinnaren har det behövts en utökad personalgrupp. Trots svårigheter på övriga sjukhuset har det inte varit något problem att rekrytera ny personal då avdelningen har blivit en attraktiv arbetsplats med många varierande arbetsuppgifter. Avdelningen har fått en anda av nytänk med många idéer som uppmuntras och välkomnas av vinnaren.


Föredömlig Utbildning- eller handledningsinsats

Vinnarna är Lärarlaget T3; Malin Sellberg, Alexandra Halvarsson och Charlotte Kaijser

Motivering:
 Vinnarna verkar för att skapa en sammanhållen studentverksamhet i klinik för termin 3. De är en viktig länk mellan utbildningen på Karolinska Institutet, KI, och den verksamhetsförlagda utbildningen. De arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa studentverksamheten i nära samarbete med KI. Tack vare vinnarnas arbete har fysioterapeutens roll som handledare stärkts. Genom ett aktivt arbete med reflektion och utvärderingar utvecklas och höjs kompetensnivån för den individuelle handledaren.

Föredömligt patientflödes- och kvalitetsarbete

Vinnaren är Otte Brosjö och Tumörsektionen, 

Motivering:
 Varje patient med mjukdels- eller skelettsarkom erbjuds multidisciplinär granskning och utredning inom en vecka med påföljande individuell vårdplanering och bedömning av patienternas livskvalitet före och ett år efter kirurgi. Patienten stöttas av ett multiprofessionellt, interdisciplinärt team med aktiv patientrepresentant. Förbättringsarbete för att minska risken för postoperativa komplikationer, öka andelen dagkirurgi, minska ångest och oro hos patienterna har startats. Enheten har ett starkt engagemang för kommunikation och har ett nära samarbete med patientrepresentant. Teamet arrangerar även "Den stora knöldagen" där man träffar och undervisar patienter (och deras anhöriga) som opererats för sarkom.


Föredömlig klinisk forskningsinsats

Vinnaren är Linda Holmström
,

Motivering:
 
Vinnarens kliniska erfarenheter i kombination med en gedigen skolning i forskarhantverket har medfört en förmåga att skapa en värdefull syntes av vård, vårdutveckling, forskning och utbildning. Hon är en mycket kreativ och handlingskraftig klinisk forskare med stor förmåga att integrera kliniska och vetenskapliga frågor, för att på empirisk grund utveckla sjukvården.
Hon driver och medverkar framgångsrikt i ett flertal olika multiprofessionella projekt.


Föredömligt medarbetarskap inom teman och funktioner:

Funktion Akut

Vinnare
 är Ann-Kristin "Kia" Andersson

Motivering
: Vinnaren bidrar aktivt till gott arbetsklimat genom skratt och öppenhet med sina kollegor och patienter. Hon delar, på ett professionellt sätt, med sig av sina kunskaper och erfarenheter till alla som vill och frågar. Hon håller i många nya förbättringar i arbetsmiljön och var med och arbetade fram en bättre arbetstidsmodell på akuten. Hon är värd att uppmuntras och få ett pris för hennes insatser på akuten genom åren! En mycket bra och erfaren kollega som kämpat hårt.

Tema Barn och Kvinnosjukvård

Vinnare är 
Lisa Twetman

Motivering
: Vinnaren hejar alltid på sina kollegor och patienter med ett stort leende. Hon inkluderar sin omgivning och tar sig tid att lyssna på sina kollegors synpunkter under ronden och utanför. Hon är väldigt duktig på att integrera dietistens, undersköterskans och sjuksköterskans roll i neoverksamheten och får kollegorna att känna att sin kunskap och deras bedömning har ett minst lika stort värde som hennes egen. Vinnaren har genom sin positivitet och nyfikenhet kontinuerligt bidragit till sammanhållningen och patientsäkerheten på sin arbetsplats. En trevligare arbetskollega går det inte att få!


Centrala Staber

Vinnare
n är Magnus Heldeby

Motivering
: 
Vinnaren har under det senaste året gjort en otrolig insats att hitta och utveckla rutiner för att sjukhuset ska få förbättrade rutiner vid beställningar av sjukvårdspersonal från externa bemanningsföretag. Han har, ofta i motvind, kämpat för att sjukhuset ska följa de upphandlingsavtal som styr oss. Detta har han gjort med stor ansvarskänsla och med inställningen att skapa ett gott samarbete mellan berörda parter. Han har en förmåga att sprida arbetsglädje på sin arbetsplats. Hans engagemang och goda humör sprider sig till de allra mest svårtillgängliga delarna, där ingen annan lyckas med konsten att nå in. Tack vare vinnarens insatser så kan medarbetarna koncentrera sig på att ta hand om patienterna istället för att ta hand om administrativa utmaningar.

Tema Cancer

Vinnaren är 
Ivan Shabo

Motivering
: Det är en ynnest att få arbeta med en läkare som brinner för sin arbetsplats, kollegor och patienter på det sätt som vinnaren gör. Det är många som har arbetat med honom i flera år och deras gemensamma upplevelse är att vinnaren är en person som berör. Förutom att vara en utomordentlig kirurg, så är han också en medarbetare som ser sina kollegor, är beredd att utbilda och även finnas där som stöd i den alltmer stressade arbetsmiljö. Vinnaren är en kollega som alltid ställer upp och som bemöter alla medarbetare oavsett yrkeskategori med yttersta respekt för våra olikheter och förmågor.

Funktion Hälsoprofessioner

Vinnaren är 
Karin Simon

Motivering
: 
Vinnaren är ett föredöme i psykosocialt omhändertagande i de patientkontakter som hon träffar i sitt dagliga arbete. Hon har en förmåga att utgå från den situation som patienten befinner sig i och finna lösningar som främjar en fortsatt rehabilitering. Hon är ett föredöme för nya medarbetare genom sin breda kunskap och förmåga till helhetssyn. Vinnaren använder även sin kunskap till att vidareutveckla psykosociala behandlingsmetoder. I frågor som rör patientsäkerhet och organisationsfrågor kommer hennes kunskap fram då hon ofta är efterfrågad och deltar i utvecklingsarbete, både inom sitt funktionsområde och inom andra verksamheter.

Tema Hjärta och Kärl

Vinnaren är Liselott Hult

Motivering
en: Vinnaren är en föredömlig sjuksköterska när det handlar om flexibilitet. Hon roterar mellan olika flöden både på avdelningar och interventioner, både mellan Solna och Huddinge. Hon har en bred kompetens när det gäller hjärtsjukvård, vilket hon delger sina kolleger på de olika arbetsplatserna. Det viktiga för henne är inte var hon blir placerad i sitt schema, utan på vilken avdelning/ intervention som för tillfället har störst behov av hennes sjuksköterskekompetens. Hennes positiva inställning gör att patienterna känner sig väl omhändertagna och bidrar till ett positivt arbetsklimat för sina kollegor.

Tema Inflammation och Infektion

Vinnarna är Sprututbytet i Huddinge

Motivering: 
Att respektera varandra och patienterna är något som alltid kommer i första rummet på mottagningen. Tillsammans arbetar vinnarna på ett smidigt sätt mellan yrkeskategorier och dra nytta av varandras kunskap och lär varandra nya saker. Medarbetarna har olika styrkor som tas tillvara på det bästa sättet för att tillsammans skapa den bästa vården för patienterna. Att få arbeta på mottagningen är en ynnest. Det är en plats där man varje dag lär sig något av sina kollegor, där man trivs, dit man med glädje vill gå till varje dag och en plats där medarbetarskapet är ett föredöme för alla arbetsplatser.

Funktion Karolinska Universitetssjukhuset, KUL

Vinnaren är Robert Fungmark

Motivering
en: På Klinisk kemi pågår det stora förändringar och vår vinnare sköter det på ett föredömligt sätt. Han verkar i det tysta och gör mycket som inte syns, men som får verksamheten att flyta på ett smidigt sätt. Han hjälper i högsta grad till så att kliniken kan driva fungerande "dygnet runt"-laboratorier på ett flertal ställen. Ofta får han rycka in med en kort framförhållning – vilket han gör med glädje.Vinnaren är en närvarande kollega som deltar i det sociala livet på jobbet, som känns speciellt viktigt i rollen som teknisk samordnare. Han nekar aldrig kollegor som ber om hjälp med teknisk assistans - även om det inte tillhör hans direkta uppgifter. Han ger ett uttryck för en genuin och osjälvisk medmänsklighet, arbetar outtröttligt och systematiskt med hög kvalitet.

Tema Neuro

Vinnaren är Louise Nederberg

Motiveringen: 
Här kommer motiveringen för priset: Föredömligt medarbetarskap Tema Neuro
Vinnaren är alltid glad och positiv! Hon ser lösningar istället för problem och har en förmåga att sprida glädje ut i sin arbetsgrupp. Hon arbetar aktivt med att utveckla dokumentationen och förbättra och optimera tiden för våra studenter. Hon har en öppen syn och respekterar alla för den de är. Hon ser varje enskild människa och är noggrann med att inte låta fördomar och förutfattade meningar färga den vård hon eller hennes kollegor ger.Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Vinnaren är Birgitta Sandström

Motiveringen: 
Vinnaren använder sin breda kunskap, erfarenhet och engagemang för att på ett professionellt sätt hjälpa kollegor och verksamheten att dagligen bli bättre och sträva framåt. Hon ställer alltid upp för sina arbetskamrater på ett kollegialt och medmänskligt plan. Hon inger lugn när det stormar, klarsynthet när det blir problem och stor flexibilitet när situationen kräver. Hon delar med sig av sin kunskap och har ett stort tålamod vid undervisning och upplärning av ny personal. ÖNH (öron-näsa-hals)-operation skulle vara vilsna utan henna vid rodret. Alla dessa egenskaper gör att vi blir bättre medarbetare i hennes närvaro.


Tema Trauma och Reparativ Medicin

Vinnarna är undersköterskorna och sjuksköterskorna på plastikkirurgiska mottagningen.

Motiveringen:
 Här kommer motiveringen för priset: Föredömligt medarbetarskap Tema Trauma och Reparativ Medicin
Vinnarna har alltid patientens bästa för ögonen och tar hand om sina patienter, från alla patientkategorier, på ett föredömligt sätt. Trots en stressig arbetsmiljö och ibland hård tidspress visar de omtänksamhet mot varje enskild patient, och är glada och hjälpsamma mot varandra och sina andra kollegor. De kommer med förbättringsförslag till verksamheten, och drar sig inte för att ge varandra och alla andra både positiv och konstruktiv feedback. Deras kunskap och erfarenhet är ovärderlig och patienterna är i mycket trygga händer. Det är alltid god stämning på mottagningen och det är tack vare våra proffsiga sköterskor.

Tema Åldrande

Vinnaren är
 Erika Lundström, sjuksköterska

Motiveringen: Med sitt glada, vänliga och stabila sätt sprider vinnaren ett lugn och en trygghet till både kollegor, patienter och närstående. Hennes positiva inställning och sätt att tillämpa patientnärmare vård på avdelningen har gjort arbetskamraterna och nyanställda sjuksköterskor känt trygghet och stöd i detta arbetssätt. Vinnaren är en förebild för sina arbetskamrater - och inte minst för alla studerande som kommer till avdelningen. Hennes engagemang för personcentrerad geriatrisk omvårdnad där patientens behov går först, blir tydlig i hennes sätt att utföra patientnärmare vård.

Funktion Bild och funktion

Vinnaren är Britt-Marie Östlund

Motivering
: 
Vinnaren är en person som arbetar på ett professionellt sätt. Hon är akademiskt stark och delar med sig av sin kunskap till sina kollegor. I arbetet på röntgen, som ofta är väldigt tekniskt inriktat, är det viktigt att det finns en person som bidrar med sin outsinliga kunskap och tålamod. Vinnaren har hjälpt hela barnröntgens personal till att nå nya mål, och är en outtröttlig handledare för studenter. Hon är den erfarna sjuksköterska som leende står i bakgrunden medan den nya sjuksköterskan eller studenten själv får försöka, och som sedan fortfarande leendes kommer med tips och förslag utifrån sin breda erfarenhet. Hon är ödmjuk person som alltid arbetar för patientens bästa. Hon har en stor empati för patienter, en helhetssyn över de arbete som hon utför och är en kollega som man alltid kan lita på.

Text: Carin Tellström, Foto: Mia Orling