Bra ledarindex gäller alla chefsnivåer på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

I tisdags publicerades Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning från 2016. Radio P4 Stockholm, som vid tillfället för intervjun inte hade läst undersökningen, gjorde under onsdagen ett inslag som vinklas så att man tolkar det som att det goda ledarskapsindexet endast gäller första linjens chefer. Detta stämmer inte. Ledarskapsindex gäller samtliga nivåer i hela organisationen och inkluderar således ledarskapsindex även på högsta nivå.

Ledarskapsindex tas fram på så sätt att varje medarbetare i organisationen får lämna omdöme om sin närmaste chef, dvs den chef som man arbetar med dagligen och har möjlighet att bedöma bäst. Alla medarbetares omdömen om sin chef räknas in i det totala ledarskapsindexet.

De påståenden som räknas in i ledarskapsindex, samt resultaten, som alltså gäller hela organisationen och alla chefsnivåer, ser ut som följer:

Ur medarbetarundersökningen 2016: Bild visar de påståenden som räknas in i ledarskapsindex, samt resultaten, - gäller hela organisationen och alla chefsnivåer.

I intervjun refereras också till ett citat från sjukhusdirektören som uttrycks som att han sagt att "allt är under kontroll på sjukhuset". Journalisten klippte bort delar av citatet, något som vi kommenterat den 14 februari.

Länk till P4 Stockholms inslag

Fakta:

 • Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbete vi driver.
 • Basenkäten är landstingsgemensam och ny från 2016. Den utgår från SLL:s personalpolicy samt den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • 72% av sjukhusets medarbetare besvarade undersökningen 2016.
 • Resultatet för 2016 är lägre än tidigare år och ligger också något lägre än genomsnittsvärdena för SLL. Det finns tre landstingsgemensamma index och Karolinska har följande resultat på dem 2016:
  - Ledarskapsindex 74 (SLL:76 )
  - Medarbetarskapsindex 72 (SLL:75 )
  - Totalindex 69 (SLL: 73)
 • Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig i en intensiv förändring där verksamheten utvecklas mot ett nytt vårduppdrag och där bland annat en ny verksamhetsmodell införs, vilket kan påverka resultaten.
 • Nu påbörjas arbetet med att ta fram resultat på gruppnivå så att varje chef får ett lokalt resultat att arbeta vidare med tillsammans med sina medarbetare. Alla chefer bjuds in till seminarier om det övergripande resultatet samt hur de kan jobba med sitt lokala resultat. Sjukhuset arbetar med resultaten till exempel genom att varje arbetslag gör lokala förbättringsplaner, frågor tas upp till samtal på APT-möten och lokala projekt startas.
 • På sjukhusgemensam nivå läggs just nu extra fokus på ledarskapet. Bland annat genomförs ett omfattande ledarutvecklingsprogram. Sjukhuset ordnar också seminarier för cheferna på särskilda teman utifrån de förbättringsområden som identifieras på sjukhusövergripande nivå.