Landstingsrevisorernas rapport om inflytten till den nya sjukhusbyggnaden

Nyhet

Landstingsrevisorerna har gjort en granskning av Karolinska Universitetssjukhusets flytt in i den nya sjukhusbyggnaden (NKS) i slutet av förra året. Granskningen har fokuserat på om förutsättningar för en patientsäker driftsättning har säkerställts vid flytten. Rapporten blev klar den 21 februari.

- Vi har nyligen tagit del av rapporten och vid en första anblick tycker jag att det är en välskriven rapport som pekar på flera av de delar vi själva har identifierat i vår egen utvärdering. Det gäller till exempel att säkerställa en bra kontinuerlig bemanning i alla våra projekt och säkerställa att verksamheten haft möjlighet att avsätta tid för utbildning. Detta är något vi redan nu arbetar på att förbättra till nästa flytt, säger Stanley Holsteiner, chef för programkontoret Nya Karolinska.

Några saker som kommenteras i rapporten kommenteras här av programkontoret:

  • Valet av tidpunkt för flytten. Driftsättningsdatum valdes med stor omsorg där en mängd olika faktorer vägdes in. Det var nödvändigt att ta hänsyn till exempelvis sommar-/julperioder och årstidsvariationer som t ex RS-virussäsong för barn. Efter noggranna analyser, och i samråd med de olika projekt som arbetade med färdigställandet, gjordes valet av tidpunkt november 2016.
  • Tiden för förberedelse inför inflytt. Enligt de referenser som projektet tagit in har inte den totala tiden för förberedelser som landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset haft för att planera driftsättningen påtagligt skiljt sig från internationella erfarenheter. Karolinska fick uppdraget 1/1 2012 och dessförinnan bedrevs ett omfattande förberedelsearbete inom NKS-förvaltningen.
  • Driftövningen. Driftövningen var en del av förberedelserna för inflytt i den nya sjukhusbyggnaden. Övningen skulle spegla en normal arbetsdag men med särskilt fokus på akuta situationer. Det var inte ett test av den nya byggnaden eller tekniken – omfattande sådana tester hade redan genomförts. Syftet med övningen var att vi skulle kunna bedöma helheten och få vägledning för det sista förberedelsearbetet. Ett stort antal observationer gjordes men vissa saker som skett efter inflytt kunde inte identifieras, bland annat eftersom övningen inte kunde genomföras i skarpt läge. Det gäller t ex nätverksproblemen. Wi-fi bedömdes inför flytten vara välfungerande, men efter flytten har dock störningar i wi-fi påverkat flera andra funktioner som t ex. telefoni, telemetri och AGV-truckar. Driftövningen belastades också av speltekniska problem som påverkade övningen negativt, något programmet tar lärdom av inför nästa flytt.

- Tyvärr har de inflyttande verksamheterna exponerats för fler tekniska problem än vi förväntade oss. En del av dessa har rört huset och andra teknik. Många av de tekniska problem som förekommit i etableringsfasen hade inte gått att upptäcka innan huset var inflyttat. En faktor vi bedömer hade negativ påverkan på driftövningen var att den inte kunde genomföras i en mer driftsliknande IKT-miljö eftersom den typen av testmiljö saknas inom SLL. Sådana tekniska testmiljöer hade varit av värde, menar Stanley Holsteiner.

Ytterligare en kommentar i rapporten gäller valet att göra omorganisation samtidigt med inflytt och huruvida det belastat organisationen för mycket.

- Det har varit många förändringar samtidigt och det har varit utmanande. Men huset är byggt och planerat för tematisk vård. Det ingår i uppdraget till Karolinska Universitetssjukhuset att införa tematisk vård i byggnaden. Att använda inflytten till att också göra om organisation och förbereda nya arbetssätt för att kunna arbeta tematiskt var att ta tillvara husets möjligheter och tanken med planen för framtidens hälso- och sjukvård, säger Stanley Holsteiner.

Styrelsen kommer att hantera rapporten från Landstingsrevisorerna på sedvanligt sätt så att rapporten går till sjukhusets internrevisor som kommer att bereda ärendet och återkomma till styrelsen. Styrelsen behandlar ärendet och svarar Landstingsrevisorerna senast den 20 maj 2017.

Läs mer:  länk till rapporten Den första flytten till NKS