Kommentar till artiklar i media om barnintensivvården

Nyhet

DN tar i två artiklar 2017-02-06 upp vårdplatsbristen inom barnintensivvården nationellt och i Stockholm.

De flesta patienterna på Karolinska Universitetssjukhusets barnintensivvårdsavdelning kommer från Stockholm, men drygt en tredjedel av patienterna kommer från andra län. Dessutom transporterar Karolinska intensivvårdskrävande patienter mellan sjukhus i landet. Just nu pågår infektionssäsongen då behovet av intensivvårdsplatser är extra stort.

I de gamla lokalerna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna (Q-huset) fanns 10 vårdplatser fördelade på 5 dubbelrum. På grund av sjuksköterskebristen var endast 8 av 10 vårdplatser öppna under hösten 2016.

I den nya sjukhusbyggnaden (NKS) finns 15 enkelsalar på barnintensiven. 10 av dessa vårdplatser är resurssatta i budgeten. Eftersom enkelsalarna kräver mer bemanning är just nu endast 7 platser öppna.

Barnsjukvården har idag lika många sjuksköterskor som före inflytten, men något färre barnsköterskor. Inskolning av nya medarbetare pågår och vi arbetar aktivt för att kunna ha alla de 10 planerade vårdplatserna öppna innan sommaren.

Då enkelsalarna kräver fler medarbetare och det varit svårt att rekrytera tillräckligt med personal, öppnades före inflytten förbindelser mellan 6 rum så att de sammanlänkades två och två. På så sätt kan personalen övervaka flera patienter samtidigt. Erfarenheterna av detta har varit positiva, inte bara genom att det krävs mindre personal utan även genom att man lättare kan samarbeta vid akuta situationer.

Det har aldrig varit aktuellt att övervaka patienterna endast med tekniska övervakningssystem. Sjukhuset kommer alltid att ha utbildad personal hos patienterna. Skillnaden mellan övervakningsmöjligheterna på en vanlig vårdavdelning och på barnintensiven är dock stor och därför finns även s.k. övervakningsplatser, som är ett mellansteg. Vi har nu även ansökt om att öppna förbindelser mellan rum som används som övervakningsplatser, vilket skulle minska belastningen på barnintensiven.

Den höga belastningen på barnintensiven beror också på sjuksköterskebristen och vårdplatsbristen i stort inom barnsjukvården, eftersom det i vissa fall saknas mottagande vårdavdelningar när patienten inte längre är i behov av intensivvård.

Karolinska arbetar aktivt med flera åtgärder på olika nivåer och med olika genomförandetid för att lösa situationen. Bland de åtgärder vi prioriterat på kort sikt är att lösa de tekniska inkörningsproblemen, enklare anpassningar av lokalerna samt att upprätta snabbare beslutsvägar.

- Vi sätter alltid patientsäkerheten först och organiserar vården utifrån de vårdplatser och de medarbetare som finns tillgängliga. Ofta innebär detta att vi får beordra in ledig personal och ett par gånger per år tvingas vi skicka patienter till andra enheter i Sverige. Jag delar medarbetarnas frustration och vi i sjukhusledningen tar situationen på BIVA på stort allvar. Den bakomliggande problematiken är i stora delar densamma som för resten av vården, nämligen bristen på personal, men även den nya arbetsmiljön och ett stort infektionstryck bidrar naturligtvis, säger Svante Norgren, chef för tema Barn och Kvinnosjukvård.

Fakta barnintensivvårdsavdelningen, BIVA

  • Antal öppna vårdplatser på BIVA i den gamla ALB-byggnaden var 8 av 10
  • Antal öppna vårdplatser på BIVA idag är 7 av 10 (10 resurssatta)
  • Det finns samma antal sjuksköterskor i den nya byggnaden som i de gamla lokalerna; dock färre barnköterskor/undersköterskor
  • Rekrytering och inskolning av personal pågår; målet är att ha 10 platser öppna till sommaren

DN:s artiklar

Läkare: Vi löser inte belastningstopparna på Nya Karolinska
: http://dela.dn.se/bQHpAJwSdpOXi1XBAGUjs9xhd5ZrxbKteedsoXd_zBodzoOt0LXfDjum4MPMmb_oJja5_q5htGmoLrc_0GepIw,,

Svårt sjuka barn drabbas av brist på vårdplatser
: http://dela.dn.se/EA9qhsnTvVlc2ZMV2zee9HP-kGQVdM9g_nD1hWF-5Ps4-r7ACTJ-AbVqN3U4hdJ6Rkuz-RGuXFRdUlQoV9CRTg,,