Chefsroller tematisk organisation

Karolinska Universitetssjukhuset genomför nu en stor förändring. För att bygga en långsiktigt framgångsrik verksamhet ska vi nu organisera oss utifrån patientens väg genom vården och skapa värde för patienter och samhället.

Den nya organisationen är uppbyggd utifrån patientgrupper, patientflöden och funktionsenheter, patientområden och funktionsområden samt funktioner och teman. Forskning och utbildning, FoU är integrerad i hela den nya tematiska organisationen.

I organisationen som sjukhuset nu formar sätts patientens behov och medicinska resultat i första rummet på ett tydligare sätt. I styrningen av sjukhuset fokuserar vi på utfall och vad som ger värde för patienten i nära samarbete med patienten. 

Förändringarna omfattar hela Karolinska Universitetssjukhuset, i Solna, i Huddinge och på övriga siter.

Den nya tematiska organisationen består av helt nya chefsroller.

Chefsroller i nya organisationen:

Teman

Omvårdnadschef på patientområdesnivå

Omvårdnadschefen är första linjens chefer för den omvårdnadspersonal som arbetar inom patientområdets vårdytor. Tillsammans med övriga omvårdnandschefer har omvårdnadschefen sammanhållet ansvar för bland annat utfall, medarbetare, resurser och för att säkerställa integration av vård och forskning och utbildning inom vårdytan.

Vårdenhetschef

Vårdenhetschefen har ett övergripande ansvar för omvårdnaden inom vårdenheten och ansvar för integration av vård och FoU, samt för ekonomi och medarbetare inom enheten. Varje vårdenhet jobbar med ett eller flera patientflöden.

Inom patientområden finns även omvårdnadsansvarig,

Patientflödeschef

Patientflödeschefen arbetar med att göra patientens resa genom vården så bra och smidig som möjligt. Patientflödeschefen utformar och leder det interdisciplinära och interprofessionella teamet kring patienten i patientflödet och har ansvar för vård, kostnader och resurser, medarbetare och för att integrera vård med forskning och utbildning inom patientflödet. Patientflödeschefen är första linjens chef för de medarbetare som har patientflödesspecifik kompetens och därför är anställda i flödet.

Patientområdeschef

Patientområdeschefen har det sammanhållna ansvaret för att uppnå en väl fungerande universitetssjukvård med ett sammanhållet ansvar för integration av vård och FoU samt ekonomi och medarbetare inom patientområdet. Patientområdeschefen har verksamhetschefsansvar och arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för patientflödescheferna inom patientområdet att utveckla vården för sina patientgrupper.

ST-chef

ST-chefen har en central roll i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen och i långsiktig dimensionering av ST-behov. ST-chefen arbetar nära patientflödeschefer (PFC) och studierektor för att säkerställa patientområdets ST-läkarutbildning och med strategiska rekryteringar. Med övriga ST-chefer i temat bidrar man till det värde som levereras till patienterna. ST-chefen är förstalinjeschef för ST-läkargruppen.

FoU-ansvarig på patientområdesnivå

Leder patientområdets FoU-verksamhet operativt.

Omvårdnadsansvarig på temanivå

Ska förbereda goda möjligheter för utveckling av omvårdnad, samt för omvårdnadsutbildning och -forskning inom temats vårdenheter.

Operativ chef på temanivå

Ett tema är en stor och komplex organisation. Den operativa chefen har ansvar att bedriva och koordinera temats strategiska planeringsprocesser och koordinera strategiska stödfunktioner samt koordinera centrala administrativa funktioner.

FoU-chef på temanivå

Bistår temachefen för att fullgöra FoU-uppdraget.

Samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet sker med två parallella linjeorganisationer inom ramen för universitetssjukvården där samverkan ska ske på alla ledningsnivåer.

Temachef

Har sammanhållet ansvar för att uppnå en välfungerande universitetssjukvård med ansvar för integration vård och FoU liksom ekonomi och medarbetare inom temat.

Funktioner

Sektionschef

Ansvarar för det värde som levereras inom sektionen samt integration av laboratorieverksamheten och FoU. I rollen ingår även ett ledaransvar för sektionens medarbetare och att löpande utveckla och förbättra arbetssätten och rutinerna inom aktuell sektion.

Laboratorienenhetschef

Motsvarande chefsnivå som patientflödeschef och funktionsenhetschef, men inom laboratorieverksamheten.

Funktionsenhetschef

I varje funktion ska det finnas ansvariga motparter gentemot patientflödeschefer som i vars flöden funktionens resurser utnyttjas (single point –of-contact). Funktionsenhetschefen arbetar nära ett antal patientflöden och ingår i flödets interdisciplinära och interprofessionella team och har ett sammanhållet ansvar för integration av vård och FoU, samt för ekonomi och medarbetare inom funktionsenheten.

Funktionsområdeschef

Har det sammanhållna ansvaret för att uppnå en välfungerande universitetssjukvård. Det omfattar integration av vård och FoU, ekonomi och medarbetare inom funktionsområdet. I rollen ingår också bland annat att samverka med relevanta patientområdeschefer, samt att stötta funktionsenhetscheferna inom funktionsområdet så att de kan optimera de tjänster som levereras till patientflödena.

FoU-ansvarig på funktionsområdesnivå

Leder funktionsområdets FoU-verksamhet operativt.

Operativ chef på funktionsnivå

En funktion är en stor och komplex organisation. Den operativa chefen har ansvar att bedriva och koordinera temats strategiska planeringsprocesser och samordna interaktionen mellan funktionen och de centrala administrativa funktionerna.

FoU-chef på funktionsnivå

Bistår funktionschefen för att fullgöra FoU-uppdraget.

Samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet sker med två parallella linjeorganisationer inom ramen för universitetssjukvården där samverkan ska ske på alla ledningsnivåer.

Funktionschef

Har det sammanhållna ansvaret att uppnå en välfungerande universitetssjukvård. Det omfattar ansvar för integration av vård och FoU, samt medarbetare och ekonomi inom funktionen. Funktionschefen har även ansvar för det värde funktionen levererar till temans patientflöden.